Wynik przetargu

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2853020130 Data Udzielenia: 2013-01-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09123000-7 Gaz ziemny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostarczanie paliwa gazowego wraz z dystrybucją do budynków administrowanych przez Zarząd Busynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. PGNiG SA ul.M.Kaspprzaka 25,01-224 Warszawa, Górnośląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrzu, Gazownia Zabrzańska
Zabrze
104 400,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-01-21
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
091230007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
104 400,00 zł
Minimalna złożona oferta:
104 400,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
104 400,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
104 400,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Oświęcim: Dostarczanie paliwa gazowego wraz z dystrybucją do budynków administrowanych przez Zarząd Busynków Mieszkalnych w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 28530 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostarczanie paliwa gazowego wraz z dystrybucją do budynków administrowanych przez Zarząd Busynków Mieszkalnych w Oświęcimiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostarczanie paliwa gazowego wraz z dystrybucją do budynków: Bema 12, Obozowa 43, Partyzantów 1, Sadowa 26-34;36-42 administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGNiG SA ul.M.Kaspprzaka 25,01-224 Warszawa, Górnośląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrzu, Gazownia Zabrzańska, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104400,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104400,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  104400,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104400,41


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Obiekty zamawiającego, do których ma być dostarczone paliwo gazowe są podłączone do sieci gazowej PGNiG SA ul.. M. Kasprzaka 25,01-224 Warszawa, Górnośląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrzu ,Gazownia Zabrzańska ul. Mikulczycka 5,41-800 Zabrze oraz Biuro Obsługi Klienta ul. Chemików 33,32-600 Oświęcim .Jest to jedyny podmiot, który na dzień dzisiejszy występuje na lokalnym rynku, z punktu widzenia usytuowania obiektów zamawiającego na rynku gazowniczym. Tym samym nie ma możliwości zlecenia realizacji zamówienia innemu wykonawcy. Ze względów obiektywnych, niezależnych od zamawiającego, PGNiG SA jest jedynym wykonawcą, który może zrealizować przedmiotowe świadczenie. Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny oraz konieczność dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektów zamawiającego, należy uznać , że zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp. Zdaniem zamawiającego zastosowanie powyższego trybu nie spowoduje naruszenia zasady uczciwej konkurencji, gdyż z powodów niezależnych od zamawiającego żaden inny podmiot nie zrealizuje przedmiotowego zamówienia.