Wynik przetargu

Adres: Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marek.dominiak@zus.pl
tel: 22 890 40 00
fax: 22 827 83 75
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 22902920120 Data Udzielenia: 2012-10-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie robót budowlanych w modernizowanym lokalu usługowo-biurowym przy ul. Dembego 23b w Warszawie, bez zmiany użytkowania - roboty dodatkowe II AMP Sp. z o.o.
Warszawa
28 576,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
454100004
454321005
451111009
453300009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
28 576,00 zł
Minimalna złożona oferta:
28 576,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
28 576,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
28 576,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w modernizowanym lokalu usługowo-biurowym przy ul. Dembego 23b w Warszawie, bez zmiany użytkowania - roboty dodatkowe II


Numer ogłoszenia: 229029 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 890 40 00, faks 22 827 83 75.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w modernizowanym lokalu usługowo-biurowym przy ul. Dembego 23b w Warszawie, bez zmiany użytkowania - roboty dodatkowe II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w modernizowanym lokalu usługowo-biurowym przy ul. Dembego 23b w Warszawie, bez zmiany użytkowania - roboty dodatkowe II.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.11.11.00-9, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w modernizowanym lokalu usługowo-biurowym przy ul. Dembego 23b w Warszawie, bez zmiany użytkowania - roboty dodatkowe II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23232,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28576,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  28576,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28576,31


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie prowadzonych prac okazało się, że: 1. W celu wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi należy obniżyć istniejące otwory wentylacyjne dostosowując je do wysokości nowego sufitu podwieszanego. Otwory wentylacyjne za pomocą kolan należy podłączyć do systemu wentylacji w przestrzeni antresoli - Otwory wentylacyjne w pierwotnie występujących, przed wyburzeniami pomieszczeniach, zostały zakryte w swoim świetle od 50 do 80% przez nowy sufit podwieszany. Tej sytuacji nie można było uniknąć z uwagi na konieczność zachowania jednej płaszczyzny nowego sufitu, tym samym dostosowanie jego wysokość do rzędnej istniejących belek. Przyjęcie innego rozwiązania w konstrukcji sufitu nie wchodziło w grę z uwagi na fakt, iż wyburzenia ścian działowych pokazały iż rzędne kratek wentylacyjnych różnią się między sobą - pierwotnie obsługiwały odrębne pomieszczenia i różnice wysokości były bez znaczenia. 2. Zgodnie z projektem okładziny ścienne w łazienkach po wykonaniu prac objętych projektem należało uzupełnić płytkami na wzór istniejących. Po odkuciu płytek stwierdzono, iż są to płytki serii Kobe Bianco produkcji Ceramiki Paradyż. Zgodnie z informacją producenta płytki te od grudnia roku 2009 nie są już produkowane - kopia pisma Ceramika Paradyż Sp. z o.o. w załączeniu). Brak również dostępności takich płytek na runku - informacja z wybranych hurtowni w załączeniu). Z tego też względu dopasowanie płytek o podobnym odcieniu w wymiarach 30 x 50 nie jest możliwe. Jednocześnie w trakcie wykonywania robót ogólnobudowlanych i branżowych (elektrycznych i sanitarnych) w jednym z pomieszczeń okazało się, że dwie ściany murowane obudowane są płytą kartonowo-gipsową na stelażu. Ta sytuacja z jednej strony dyskomfortowa uniemożliwiająca wykonanie podłączeń sanitarnych bez demontażu całej ściany dla prawidłowego wzmocnienia pod montaż umywalki poddała pomysł częściowego rozwiązania zaistniałego problemu. Pojawiła się możliwość powtórnego wykorzystania części płytek po demontażu ściany kartonowo - gipsowej. Ta ilość płytek (z odzysku) pozwoli na uzupełnienia braków glazury w części pomieszczeń, tym samym zmniejszając koszty robót dodatkowych. W pomieszczeniu ze zdemontowanymi ścianami z płyt kartonowo - gipsowych należy zdemontować pozostałą glazurę i ułożyć nową. Sytuacja opisana powyżej dotyczy również wykończenia posadzki. Zakres projektu nie przewidywał uzupełnień po wykonaniu instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji grzewczej. Ponadto uzupełnienie miejsc po wykonaniu bruzd z powodów o których mowa w pkt 1 okazało się niemożliwe (płytki Kioto Brown 30 x 30). W związku z powyższym w pomieszczeniach w których wykonano nowe podejścia sanitarne należy ułożyć nowy gress. 3. Wykonanie prac opisanych w punktach 1 - 2 warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego