Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Gminy Brzeszcze
Adres: ul. Kościelna 4, 32620 Brzeszcze, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: gmina@brzeszcze.pl
tel: 327 728 500
fax:
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500268123-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
S.C. HANDREM - BRZESZCZE R.A. PALKA
ul. Nosala 31, 32-620 Brzeszcze, woj.
73 356,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-31
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
73 356,00 zł
Minimalna złożona oferta:
73 356,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
73 356,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
73 356,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268123-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Urząd Gminy Brzeszcze: Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.25.2017 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” w ramach zadania inwestorskiego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze – poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu” dot.: Pakiet nr 5: DOM LUDOWY w Brzeszczach - Borze ” tj. malowanie pomieszczeń w budynku oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem autonomicznych czujek dymu w budynku Domu Ludowego Brzeszcze – Bór.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Brzeszcze, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościelna  4, 32620   Brzeszcze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 327 728 500, e-mail gmina@brzeszcze.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.25.2017 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” w ramach zadania inwestorskiego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze – poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu” dot.: Pakiet nr 5: DOM LUDOWY w Brzeszczach - Borze ” tj. malowanie pomieszczeń w budynku oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem autonomicznych czujek dymu w budynku Domu Ludowego Brzeszcze – Bór.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SZP.271.55.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie podobnych robót budowlanych w zakresie: - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, - malowanie pomieszczeń w budynku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45310000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
59636.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: S.C. HANDREM - BRZESZCZE R.A. PALKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nosala 31
Kod pocztowy: 32-620
Miejscowość: Brzeszcze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
73356.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73356.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73356.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna, art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawa Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Wartość tego zamówienia była uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia objętego postępowaniem nr SZP.271.25.2017. W SIWZ postępowania nr SZP.271.25.2017 został zawarty zapis "przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Uzasadnienie faktyczne: Zaistniała konieczność wykonania podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: tynkowania, malowania, wymiany instalacji jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym spełnione są przesłanki ustawowe udzielenia w/w zamówienia i nie przekracza wartości uwzględnionej przy obliczaniu jego wartości.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych