Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Gminy Brzeszcze
Adres: ul. Kościelna, 32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: gmina@brzeszcze.pl
tel: 327 728 500
fax:
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500268123-N-2018 Data Udzielenia: 2018-11-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.25.2017 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” w ramach zadania inwestorskiego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze S.C. HANDREM - BRZESZCZE R.A. PALKA
ul. Nosala 31, 32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
73 356,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-11-08
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
73 356,00 zł
Minimalna złożona oferta:
73 356,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
73 356,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
73 356,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500268123-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Urząd Gminy Brzeszcze: Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.25.2017 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” w ramach zadania inwestorskiego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze – poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu” dot.: Pakiet nr 5: DOM LUDOWY w Brzeszczach - Borze ” tj. malowanie pomieszczeń w budynku oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem autonomicznych czujek dymu w budynku Domu Ludowego Brzeszcze – Bór.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Brzeszcze, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościelna  4, 32620   Brzeszcze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 327 728 500, e-mail gmina@brzeszcze.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.25.2017 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” w ramach zadania inwestorskiego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze – poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu” dot.: Pakiet nr 5: DOM LUDOWY w Brzeszczach - Borze ” tj. malowanie pomieszczeń w budynku oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem autonomicznych czujek dymu w budynku Domu Ludowego Brzeszcze – Bór.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SZP.271.55.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie podobnych robót budowlanych w zakresie: - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, - malowanie pomieszczeń w budynku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45310000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
59636.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: S.C. HANDREM - BRZESZCZE R.A. PALKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nosala 31
Kod pocztowy: 32-620
Miejscowość: Brzeszcze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
73356.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73356.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73356.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna, art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawa Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Wartość tego zamówienia była uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia objętego postępowaniem nr SZP.271.25.2017. W SIWZ postępowania nr SZP.271.25.2017 został zawarty zapis "przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Uzasadnienie faktyczne: Zaistniała konieczność wykonania podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: tynkowania, malowania, wymiany instalacji jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym spełnione są przesłanki ustawowe udzielenia w/w zamówienia i nie przekracza wartości uwzględnionej przy obliczaniu jego wartości.