Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
tel: 61 8964800; 8694801
fax: 61 8694809
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500268128-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 30 ORAZ W BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.)W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" PHU INSTAL-COMPLEX Kaziimierz Frąckowiak
ul. T. Kościuszki 35, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, woj.
180 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-15
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
180 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
180 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
180 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
180 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268128-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 30 ORAZ W BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.)W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 30 ORAZ W BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.)W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DOA.201.63/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY: 1) UL. MARCELIŃSKIEJ 30 2) UL.DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45320000-6, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
166710.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU INSTAL-COMPLEX Kaziimierz Frąckowiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 35
Kod pocztowy: 62-025
Miejscowość: Kostrzyn Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
180000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. MARCELIŃSKIEJ 30
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zaproszenie zostało wystosowane do firmy "THERMAL" PHU Lidia Klincewicz ul. Newtona 1c/14 na: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY: 1) UL. MARCELIŃSKIEJ 30 2) UL.DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.) Wykonawca złożył ofertę tylko na 1 część - UL. MARCELIŃSKIEJ 30. Jednakże cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizacje zamówienia.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. DRZYMAŁY 8 (c.o. i c.w.u.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
166710.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU INSTAL-COMPLEX Kaziimierz Frąckowiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. T. Kościuszki 35
Kod pocztowy: 62-025
Miejscowość: Kostrzyn Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
180000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji w budynku przy ul.Marcelińskiej 30, nie złożono żadnej oferty , a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w ww. budynku oraz z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, zasadnym było przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji w budynku przy ul. Drzymały 8 w Poznaniu została złożona oferta, którą odrzucono z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Kolejna najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w ww. budynku oraz z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, zasadnym było przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych