Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Stęszew
Adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@steszew.pl
tel: 8197141
fax: +48 618197141
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500157248-N-2018 Data Udzielenia: 2018-07-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wymiana zegarów astronomicznych na sterowniki GSM na terenie Gminy Stęszew ENEA Oświetlenie sp. z o. o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
98 400,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-07-06
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45316110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
98 400,00 zł
Minimalna złożona oferta:
98 400,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
98 400,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
98 400,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500157248-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Gmina Stęszew: Wymiana zegarów astronomicznych na sterowniki GSM na terenie Gminy Stęszew

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500098032-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska  11, 62060   Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): steszew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana zegarów astronomicznych na sterowniki GSM na terenie Gminy Stęszew

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IN.271.11.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wymiana zegarów astronomicznych na sterowniki GSM charakteryzujące się następującymi udogodnieniami: a. załączanie, wyłączanie oraz monitorowanie pracy infrastruktury oświetleniowej za pomocą strony internetowej, b. programowanie sterownika odbywa się za pomocą strony internetowej, c. zdalnie, z dowolnego miejsca użytkownik może monitorować i zarządzać infrastrukturą oświetleniową, d. możliwość obserwacji funkcjonowania dużej ilości szaf oświetleniowych w czasie rzeczywistym, e. zarządzanie dużą ilością sterowników i łatwe konfigurowanie sterowników w każdej grupie w trybie online, f. zapalanie oświetlenia w tym samym czasie g. możliwość załączenia całego oświetlenia jedną komendą sms,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
80000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Oświetlenie sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
98400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
ENEA Oświetlenie sp. z o.o. pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. znak: ENEA Oświetlenie/OP/R5/WEA 18E002778 nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę Stęszew jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. Zatem w przedmiotowym postępowaniu na wymianę zegarów astronomicznych na sterowniki GSM na terenie Gminy Stęszew może wykonać tylko jeden podmiot jakim jest ENEA, zarówno z przyczyn technicznych (bez zgody ENEA jako właściciela dostęp do instalacji jest niemożliwy) jak i z przyczyn prawnych (prowadzenie prac bez zgody właściciela niesie za sobą ryzyko rozczeń).