Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
tel: 523 481 600
fax: 523 481 607
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510214787-N-2019 Data Udzielenia: 2019-10-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
sprawa 141/PA/2019 Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego 2 i ul. Gdańskiej 78 (klatka 1 i 2). Magbud Paweł Wiśniewski,
ul. Teodora Duracza 10/8,, 85-791 Bydgoszcz , woj.
29 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-10-09
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
29 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
29 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
29 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
29 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510214787-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.: sprawa 141/PA/2019 Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego 2 i ul. Gdańskiej 78 (klatka 1 i 2).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 90458507000000, ul. ul. Śniadeckich  1, 85-011  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (url): bip.adm.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

sprawa 141/PA/2019 Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego 2 i ul. Gdańskiej 78 (klatka 1 i 2).

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
sprawa 141/PA/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego 2 i ul. Gdańskiej 78 (klatka 1 i 2).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
24870.42

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magbud Paweł Wiśniewski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Teodora Duracza 10/8,
Kod pocztowy: 85-791
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29000.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego o numerze 103/PA/2019 i 123/PA/2019, nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych