Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
AQUADROM Sp. z o.o.
Adres: ul. Kłodnicka , 41706 Ruda Śląska, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@aquadrom.pl
tel: 32 797 32 70
fax: 32 797 32 71
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500191272-N-2018 Data Udzielenia: 2018-08-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
15320000-7 Soki owocowe i warzywne
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Soki tłoczone BIURKOM-FLAMPOL Sp. z o.o.
Szeligowo 1, 78-325 Redło, woj. zachodniopomorskie
18 900,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-08-09
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
15320000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
18 900,00 zł
Minimalna złożona oferta:
18 900,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
18 900,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
18 900,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500191272-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.
AQUADROM Sp. z o.o.: Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Soki tłoczone

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
AQUADROM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24030950400000, ul. ul. Kłodnicka  , 41706   Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 797 32 70, e-mail zamowienia@aquadrom.pl, faks 32 797 32 71.
Adres strony internetowej (url): www.aquadrom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy artykułów spożywczych do punktu gastronomicznego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Soki tłoczone

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 10

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Soki tłoczone Przedmiotem zamówienia są soki owocowe tłoczone. Szczegółowy wykaz, parametry oraz ilości produktów zawiera Formularz nr 2 – kalkulacja cenowa. Kod CPV: 15320000-7 Soki owocowe i warzywne 2. Dodatkowe wymagania. Produkty będące przedmiotem zamówienia będą wytwarzane zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), będą spełniać prawem określone wymogi bezpieczeństwa żywności i żywienia, posiadać ważny termin przydatności do spożycia (nie później niż w 3⁄4 okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego) oraz posiadać atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do ich spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia będzie zapewniał bezpieczeństwo dostaw i winien być zgodny z obowiązującym systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym. 3. Cykl życia produktu. Zamawiający informuje, iż koszty związane z cyklem życia produktu tj. koszty magazynowania, przetworzenia produktów oraz ich utylizacji ponosi Zamawiający, natomiast koszty produkcji, pakowania oraz dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 4. Warunki płatności. Należność za dostarczone artykuły spożywcze będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej wystawianej za miesiąc świadczonych dostaw. 5. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
15320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18095.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIURKOM-FLAMPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szeligowo 1
Kod pocztowy: 78-325
Miejscowość: Redło
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp -w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i niezostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.