Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: al. Piłsudskiego 150, 92-230 Łódź, woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@wtbs.pl
tel: (42) 674 77 14
fax: (42) 6749398
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510118707-N-2019 Data Udzielenia: 2019-06-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Remont balkonów w zasobach własnych Widzewskiego TBS sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe Cezary Terka
Wola Cyrusowa Kol.27, 95-061 Dmosin, woj.
236 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-06-12
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
236 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
236 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
236 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
236 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510118707-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Remont balkonów w zasobach własnych Widzewskiego TBS sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47169132100000, ul. al. Piłsudskiego  150, 92-230  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (42) 674 77 14, e-mail inwestycje@wtbs.pl, faks (42) 6749398.
Adres strony internetowej (url): www. wtbs.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont balkonów w zasobach własnych Widzewskiego TBS sp. z o.o.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
06/DA/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu balkonów na nieruchomościach wg adresów: Adres Przedmiar nr Ilość balkonów w sztukach JAGIENKI 5/7 kl. IV (lok. 25-36) 1 8 JAGIENKI 5/7 kl. VIII (lok. 65,67,69,71) 2 4 JAGIENKI 11 (lok. 19,22,25,28,29-36) 3 12 JAGIENKI 11 kl. IV (lok. 37,41,44,47) 4 4 JAGIENKI 27 kl. III (lok. 17-24) 5 8 JAGIENKI 29 kl. IV (lok. 43,46,49,52) 6 4 3.2. Budynki wskazane w lokalizacjach w pkt. 3.1.są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik Nr 7 do Zaproszenia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45262000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
218518.52

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe Cezary Terka
Email wykonawcy: biuro@terbud.eu
Adres pocztowy: Wola Cyrusowa Kol.27
Kod pocztowy: 95-061
Miejscowość: Dmosin
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
236000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty. Uzasadnienie faktyczne W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remonty balkonów w zasobach własnych Widzewskiego TBS Sp. z o.o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 kwietnia 2019 r. pod nr 536487-N-2019, w siedzibie zamawiającego do upływu terminu składania ofert tj. do 25 kwietnia 2019 r do godz. 10.00 nie została złożona żadna oferta.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych