Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 5738720150 Data Udzielenia: 2015-04-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (4)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
20 401,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-04-23
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
20 402,00 zł
Minimalna złożona oferta:
20 402,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
20 402,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
20 402,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2 851,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-04-23
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 852,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 852,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 852,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 852,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Rafał Wiśniewski
Szafarnia 66A, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
4 514,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-04-23
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 515,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 515,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 515,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 515,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kaziemierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
650,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-04-23
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
651,00 zł
Minimalna złożona oferta:
651,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
651,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
651,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.


Numer ogłoszenia: 57387 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2015 r. dotyczące hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozyskania i zrywki drewna..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2851,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2851,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  2851,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2851,95


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20401,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20401,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  20401,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20401,51


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Rafał Wiśniewski, Szafarnia 66A, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4514,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4514,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  4514,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4514,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kaziemierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 650,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  650,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  650,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  650,80


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-9/2014). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-9/2014), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2015 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Przycinanie na bezpieńkę - ze względu na duże szkody od zwierzyny konieczne jest przycięcie dębów na bezpieńkę oraz zmotyczenie wokół sadzonek. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Prace godzinowe z pozyskaniu drewna - w związku z wystąpieniem szkód od wiatru w drzewostanach konieczne jest zwiększenie zakresu prac godzinowych związanych z pozyskaniem drewna. Prace godzinowe z pozyskania drewna są elementem planu podstawowego. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Zabezpieczanie upraw siatką - w związku z zwiększeniem ilości do odnowienia po przejściu huraganu, konieczne jest zabezpieczenie przyszłych odnowień siatką w celu ochrony przed zwierzyną. Zabezpieczanie upraw siatką jest elementem planu podstawowego. 2. Sadzenie wielolatek w jamkę - w związku z przejściem huraganu wiosną br. konieczne jest odnowienie zniszczonych powierzchni. Sadzenie wielolatek jest elementem planu podstawowego. Część nr 08 Leśnictwo Rytebłota 1. Zabezpieczanie upraw siatką - w związku z wystąpieniem szkód od zwierzyny konieczne jest zabezpieczenie upraw w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami uprawy. Zabezpieczanie upraw siatką jest elementem planu podstawowego. 2. Zabezpieczanie drzew przed bobrami - w celu ochrony przed uszkodzeniami drzew przez bobry, konieczne jest zabezpieczenie pni drzew metalową siatką. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zabezpieczanie drzewek - w związku z wystąpieniem szkód od zwierzyny konieczne jest zabezpieczenie sadzonek palikami w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1. Palikowanie modrzewia - z powodu braku osłony kęp buka należy posadzić modrzew oraz zabezpieczyć sadzonki palikami w celu ochrony przed zwierzyną. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności.