Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mycielin
Adres: Słuszków 27, 62-831 Mycielin, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: urzad@mycielin.pl
tel: 62 7613123, 7513419
fax: 62 7613181
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510003719-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa oświetleniowa placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin na rok 2019. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
Kalisz
202 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
202 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
202 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
202 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
202 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 25307 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510003719-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.
Gmina Mycielin: Usługa oświetleniowa placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin na rok 2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mycielin, Krajowy numer identyfikacyjny 25085546900000, ul. Słuszków  27, 62-831   Mycielin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7613123, 7513419, e-mail urzad@mycielin.pl, faks 62 7613181.
Adres strony internetowej (url): mycielin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa oświetleniowa placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin na rok 2019.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Zp.271.3.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa oświetleniowa placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin na rok 2019. Zakres zamówienia: 1. w celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 1) zakupi we własnym imieniu, energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności: a) monitorował infrastrukturę oświetleniową, b) wymieniał źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych , c) wyjątkowo w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe, d) regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej i sterowniczej, e) naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, f) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw, g) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe, h) zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, i) wykonywał pomiary okresowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) zabezpieczał i odtwarzał skutki zderzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, k) postępował z odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) pionował latarnie uliczne, m) zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej , n) przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno- organizacyjną możliwość ich realizacji. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, których wyboru dokonywać będzie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
164227.64

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
202000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67.ust.1pkt 1lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, ponieważ usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mycielin jest firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. , 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A, z którym Zamawiający musi zawrzeć umowę na usługi oświetleniowe. W związku z tym należy stwierdzić , że tylko ta firma może świadczyć usługi oświetleniowe na terenie gminy Mycielin. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Mycielin.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych