Wynik przetargu

Adres: ul. Młyńska, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat.mzgm@chodziez.pl
tel: 67 28 20 322
fax: 67 28 20 322
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500160946-N-2018 Data Udzielenia: 2018-07-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45262660-5 Usuwanie azbestu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Likwidacja azbestu z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siejaka 25B w Chodzieży wraz z dociepleniem budynku i robotami towarzyszącymi” Zakładem Ogólnobudowlanym „Mark”
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin, woj. wielkopolskie
476 649,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-07-10
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45000000
45211340
45262660
45421100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
476 650,00 zł
Minimalna złożona oferta:
476 650,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
476 650,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
476 650,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500160946-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież: „Likwidacja azbestu z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siejaka 25B w Chodzieży wraz z dociepleniem budynku i robotami towarzyszącymi”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 57041-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500136280-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, Krajowy numer identyfikacyjny 30058050200000, ul. ul. Młyńska  3, 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 28 20 322, e-mail sekretariat.mzgm@chodziez.pl, faks 67 28 20 322.
Adres strony internetowej (url): www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Likwidacja azbestu z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siejaka 25B w Chodzieży wraz z dociepleniem budynku i robotami towarzyszącymi”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SA.262.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja azbestu z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siejaka 25B w Chodzieży wraz z dociepleniem budynku i robotami towarzyszącymi. 1.2. Zakres robót obejmować będzie m. in. - roboty przygotowawcze, - rozebranie pokrycia ścian i gzymsu z płyt elewacyjnych azbestowo – cementowych wraz z utylizacją, - ocieplenie elewacji budynku, - ocieplenie cokołu budynku, - izolacja fundamentów, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 1.3. Prace prowadzone będą przy funkcjonującym obiekcie tj. budynek w trakcie prowadzenia robót będzie użytkowany (budynek zamieszkały). W związku z tym że roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy. 1.4. Budynek objęty pracami jest wolnostojący, nieogrodzony a przylegający teren jest ogólnodostępny. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym budynku (elewacji) oraz przyległego terenu poprzez dokonanie wizji lokalnej. 1.5. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach tzn. usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonanie powyższych czynności należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót rozbiórkowych w pozycjach wypełnianych kosztorysów ofertowych. Ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu ofert. 1.6. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dokumentacją odbiorową przekazać zamawiającemu dokumenty z przeprowadzenia utylizacji odpadów zawierających azbest lub dokumenty potwierdzające przekazania odpadów do utylizacji. 1.7. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie Wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenie – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45211340-4, 45262660-5, 45262660-5, 45421100-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
442147.86

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakładem Ogólnobudowlanym „Mark”
Email wykonawcy: mark.margonin@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 23
Kod pocztowy: 64-830
Miejscowość: Margonin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
476649.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 476649.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 476649.63
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.