Wynik przetargu

Adres: ul. ul. Wiktorska  10, 02587   Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: A_Winiarska@bpmok.waw.pl,
tel: 228 451 989,
fax: 228 455 593
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500244081-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32340000-8 Mikrofony i głośniki
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa i wyposażenie elektroniczne dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 10 Computer Group Pakt Sp.J.
Indiry Gandhi, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
202 356,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-10
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
30200000
32340000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
202 356,00 zł
Minimalna złożona oferta:
202 356,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
202 356,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
202 356,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500244081-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy: Dostawa i wyposażenie elektroniczne dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599439-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 28433900000, ul. ul. Wiktorska  10, 02587   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 451 989, e-mail A_Winiarska@bpmok.waw.pl, faks 228 455 593.
Adres strony internetowej (url): www.bpmokotow.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i wyposażenie elektroniczne dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 10

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-BPM-02-sprzętkomputerowy-08-2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa i wyposażenie elektroniczne dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 10

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30200000-1


Dodatkowe kody CPV:
32340000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
203580.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Computer Group Pakt Sp.J.
Email wykonawcy: pakt@pakt.com.pl
Adres pocztowy: Indiry Gandhi
Kod pocztowy: 02-776
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
202356.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202356.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202356.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawę i wyposażenie elektroniczne dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 10 ma zrealizować Wykonawca, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.). W dniu otwarcia ofert 13.08.2018 r.wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i spełniająca warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.