Wynik przetargu

Adres: ul. ul. Władysława Łokietka  5, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
tel: ,
fax:
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500244107-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
39154000-6 Sprzęt wystawowy
39154100-7 Szafki wystawowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste” Łukasz Szafrański „Ludwimar Case”
ul. Rydza Śmigłego 86, 05-270 Marki, woj. mazowieckie
124 500,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-10
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
39154000
39154100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
124 500,00 zł
Minimalna złożona oferta:
124 500,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
124 500,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
124 500,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500244107-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Nauka – to takie proste!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka  5, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://centrumnowo.kei.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
CNMW.DK-A.3410.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone w umowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
39154100-7


Dodatkowe kody CPV:
39154000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
101219.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Łukasz Szafrański „Ludwimar Case”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydza Śmigłego 86
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Marki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
124500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 4 tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W omawianym przypadku w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty dot. części nr 6, której przedmiotem był zakup skrzyń mobilnych. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W związku z realizacją projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający w dniu 20 marca 2018 wszczął pierwsze postępowanie w przedmiocie zakupu skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem (ogłoszenie w DUUE nr 2018/S 058-129193, znak sprawy CNMW.DK-A.3410.1.2018, Zamawiający dodatkowo, aby zwiększyć krąg potencjalnych Wykonawców, opublikował ogłoszenie w BZP 536011-N-2018). Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej tzw. progów unijnych. W dniu 27 kwietnia br. Zamawiający na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przygotowując kolejne postępowanie Zamawiający zmienił postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowania w taki sposób aby poszerzyć krąg potencjalnych Wykonawców (wymagania względem Wykonawców zostały obniżone). Ogłoszenie zostało przesłanie do publikacji w DUUE w dniu 18 maja (nr ogłoszenia 2018-074588, znak sprawy znak sprawy CNMW.DK-A.3410.5.2018). Ponadto Zamawiający wysłał mailowe zaproszenie do firm, które mogły by być zainteresowane wzięciem udziału w postepowaniu. Działanie Zamawiającego przyniosło zamierzony skutek, ponieważ w terminie składania ofert Zamawiający otrzymał 4 oferty łącznie na 5 z 9 części przedmiotowego zamówienia (w tym na część dotyczącą dostawy skrzyń mobilnych). Zamawiający jednak nie określił w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wymogów w zakresie złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) w formie elektronicznej a zgodnie z art. 10a w/w ustawy składanie JEDZ w formie elektronicznej jest obowiązkowe dla postępowań prowadzonych powyżej tzw. progów unijnych. W związku, ż tym, że postępowanie zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający był zmuszony podjąć decyzję o jego unieważnieniu na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. Zamawiający nie był w stanie naprawić popełnionego błędu w taki sposób aby uniknąć unieważnienia postępowania, ponieważ wiedzę na temat popełnionego błędu powziął po upływie terminu składania ofert a po upływie tego terminu Zamawiający nie ma prawa do dokonywania zmian w SIWZ (art. 37 ust. 4 ustawy P.z.p). W związku z tym, wada, którą zostało obarczone postępowanie jest wadą niemożliwą do usunięcia. Informacja w tym zakresie została opublikowana w dniu 27 czerwca br. W związku z powyższym oraz faktem iż, projekt, w ramach którego jest realizowane zamówienie, zakłada zakup skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem do 36 placówek edukacyjnych celem wyposażenia ich w sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Harmonogram realizacji projektu zakłada, że szkoły otrzymają sprzęt do przeprowadzenia zajęć do 30 września br. a od października br. rozpoczną prowadzenie zajęć w oparciu o otrzymany sprzęt. Od zakupu wyposażenia będącego przedmiotem dotychczasowych dwóch postępowań zależy dalsza prawidłowa realizacja wskazanego projektu. W zaistniałej sytuacji chcąc naprawić błąd a jednocześnie wyeliminować zagrożenia związane z terminową realizacją projektu, Zamawiający zdecydował się na ponowne wszczęcie postępowania w ramach procedury otwartej przyśpieszonej tj. ze skróconym terminem składania ofert. W opisywanej sytuacji Wykonawcy już bardzo dokładnie zapoznali się z dokumentami zamówienia i znali wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ postepowanie dwukrotnie było przedmiotem publikacji w DUUE. W związku z tym, 15dniowy termin na składanie ofert jest terminem w zupełności wystarczającym do przygotowania ofert. Zamawiający w tym postępowaniu otrzymał 7 ofert na 7 z 9 części. Nie otrzymał jednak oferty na część nr 6 dotyczącej zakupu skrzyń mobilnych mimo iż wszyscy wykonawcy, który wzięli udział w postępowaniu, które zostało unieważnione zostali poinformowani o wszczęciu kolejnego postępowania w tym samym przedmiocie. W związku z tym, że w ostatnim postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” znak sprawy CNMW.DK-A.3410.6.2018 nie wpłynęła żadna oferta dot. części nr 6 tego postępowania tj. zakupu skrzyń mobilnych oraz w związku z tym, że skrzynie mobilne są niezbędnym elementem do tego aby zrealizować założenia projektu „Nauka – to takie proste” Zamawiający postanowił w tym zakresie wszcząć procedurę zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot tego zamówienia jest analogiczny do tego, który był przedmiotem uprzednio prowadzonego przetargu. Zakres zamówienia i termin jego realizacji pozostają bez zmian.