Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500219948-N-2018 Data Udzielenia: 2018-09-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie TEL-BRUK Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13/57, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
599 800,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45111000
45212140
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
599 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
599 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
599 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
783 586,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17422 KB
Ogłoszenie nr 500219948-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.
Gmina Mstów: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604335

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.1.10.2018.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie. Zakres robót obejmuje: - przebudowę – BOISKA DO PIŁKI NOZNEJ – nawierzchnia z trawy syntetycznej z uzupełnieniem piłkochwytu od strony północnej - przebudowę – BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna - budowę bieżni sportowej dwutorowej na dł. 60 m wzdłuż wschodniego ogrodzenia (długość całkowita 71m) - budowę skoczni do skoku w dal - dobudowę – ogrodzenia terenu z furtka wejściową od strony zachodniej - wykonanie dojścia do kompleksu sportowego od strony zachodniej- chodnik szer. 1,50 m - uzupełnieniem zagospodarowania stanowi tzw. ,,mała architektura" w tym: ławki parkowe, ławki młodzieżowe, stojak na rowery, kosze na śmieci - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Uwaga! Zamawiający w tym postępowaniu rezygnuje z zabudowy sześciu latarń solarnych oraz dostawy toalety przenośnej typu toi-toi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45212140-9


Dodatkowe kody CPV:
45111000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
499283.87

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TEL-BRUK Radosław Telenga
Email wykonawcy: tel.bruk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Czartoryskiego 13/57
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
599800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 599800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 783586.26
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.