Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Kalsk 91, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: j.szlek@lubuskiodr.pl
tel: 683 852 091
fax: 683 852 868
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510049942-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
24311800-5 Węgiel
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Sukcesywna sprzedaż opału dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego P.P.H.U. Budopex- Bis
ul.Stradyńska 51, 64-223 Kębłowo, woj.
144 648,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-14
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
24311800
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
144 648,00 zł
Minimalna złożona oferta:
144 648,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
144 648,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
181 112,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049942-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku: Sukcesywna sprzedaż opału dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Krajowy numer identyfikacyjny 10590010000000, ul. Kalsk  91, 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 852 091, e-mail j.szlek@lubuskiodr.pl, faks 683 852 868.
Adres strony internetowej (url): www.lodr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna posiadajaca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna sprzedaż opału dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

sprzedaż opału: 200 ton w węgla groszek, wartość opałowa min. 28 000 KJ/kg, popiół do 5%, zawartość siarki do 0,6%

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
24311800-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
117600

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. Budopex- Bis
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Stradyńska 51
Kod pocztowy: 64-223
Miejscowość: Kębłowo
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
144648
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144648
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181112
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytanie o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Forma wyboru procedury została ustalona w oparciu o to, ze dostawa jaka jest sprzedaż węgla o określonych parametrach jest ogólnodostępna (wykonawcy) ponad to, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11, ust. 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych