Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: izp_zap@srodaslaska.pl
tel: 713 960 724
fax: 713 173 405
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510169500-N-2019 Data Udzielenia: 2019-08-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
DACHBUD Roboty Ogólnobudowlane, Ciesielskie, Dekarskie Krystian Kowalik
ul. Malczycka 41A, 55-300 Środa Śląska, woj.
37 037,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-08-13
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45210000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
37 037,00 zł
Minimalna złożona oferta:
37 037,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
37 037,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
37 037,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510169500-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina i Miasto Środa Śląska: „Usuwanie awarii, wykonywanie napraw oraz wykonywanie robót w branży budowlanej w budynkach oraz lokalach zarządzanych przez Gminę Środa Śląska”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Środa Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 69291493227000, ul. Plac Wolności  5, 55-300  Środa Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 960 724, e-mail izp_zap@srodaslaska.pl, faks 713 173 405.
Adres strony internetowej (url): http//bip.srodaslaska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Usuwanie awarii, wykonywanie napraw oraz wykonywanie robót w branży budowlanej w budynkach oraz lokalach zarządzanych przez Gminę Środa Śląska”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP 271.8-7/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonywanie robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych) wyszczególnionych w załączniku nr 2 Wykonywanie robót remontowo – budowlanych w zakresie prac: - ziemnych, - betonowych i żelbetowych, - murowych, - ciesielskich, - stolarkich, - pokrywczych, - izolacyjnych, odgrzybieniowych i impregnacyjnych, - tynkowych, - posadzkowych i wykładzinowych, - szklarskich, - malarskich, - kowalsko – ślusarskich - usuwania śniegu z dachu budynków - wykonywanie robót związanych z przeprowadzaniem eksmisji z lokali - wykonywanie robót porządkowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45210000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
37037.04

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DACHBUD Roboty Ogólnobudowlane, Ciesielskie, Dekarskie Krystian Kowalik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Malczycka 41A
Kod pocztowy: 55-300
Miejscowość: Środa Śląska
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
37037.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37037.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37037.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 07.02.2017 r. zawarł z wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego. Umowa była wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania przetargowego Zamawiający w treści SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 40 000, zł. Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem są podobne do robót ujętych w zamówieniu podstawowym Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym postępowaniu wypełnione zostały wszystkie przesłanki umożliwiające Zamawiającemu skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki przewidzianego w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. W związku z powyższym, Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 66ustawy PZP
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych