Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Miasto Krosno
Adres: Lwowska 28A, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zp@um.krosno.pl
tel: 13 47 43 218
fax: 13 47 43 218
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510050301-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie – roboty budowlane podobne Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KROSPOL sp. j.
ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno, woj.
223 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-14
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
223 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
223 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
223 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
223 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510050301-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.
Gmina Miasto Krosno: Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie – roboty budowlane podobne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Krosno, Krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie – roboty budowlane podobne

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.35.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie polegających na wykonaniu stanu wykończeniowego pomieszczeń poddasza na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. Szczegóły robót opisane są w dokumentacji projektowej obejmującej całość inwestycji tj. roboty już wykonane jak i roboty do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, tj. w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast zakres robót stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia został określony w przedmiarze robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45212413-4, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
173741.07

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KROSPOL sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Składowa 9d
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
223000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223000
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielane jest zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - tj. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych; zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót, a jego udzielenie było przewidziane w ogłoszeniu na zamówienie podstawowe oraz w treści SIWZ. Wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych