Wynik przetargu

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510004745-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Sprzedaży energii cieplnej. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”
Oświęcim
147 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-01
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
09000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
147 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
147 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
147 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
147 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 28265 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510004745-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.
Zarząd Budynków Mieszkalnych: Sprzedaży energii cieplnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaży energii cieplnej.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Sprzedaży energii cieplnej dla budynków przy ul. Górnickiego 7A i Nideckiego 28-36 administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
09000000-3


Dodatkowe kody CPV:
09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
119512.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
147000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
119512.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Bałandy 1
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
147000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Obiekty Zamawiającego, do których ma być dostarczone ciepło, są podłączone do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”, ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu. Jest to jedyny podmiot, który na dzień dzisiejszy występuje na lokalnym rynku ciepłowniczym, z punktu widzenia usytuowania obiektów Zamawiającego. Tym samym nie ma możliwości zlecenia realizacji zamówienia innemu Wykonawcy. Ze względów obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, MSM Budowlanka jest jedynym Wykonawcą, który może zrealizować przedmiotowe świadczenie. Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny oraz konieczność dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektów Zamawiającego, należy uznać, że zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp. Zdaniem Zamawiającego zastosowanie powyższego trybu nie spowoduje naruszenia zasady uczciwej konkurencji, gdyż z powodów niezależnych od Zamawiającego żaden inny podmiot nie zrealizuje przedmiotowego zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych