Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Kopernika , 00924 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mmarzec@nid.pl
tel: 22 826 93 52
fax: 22 826 17 14
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500220947-N-2018 Data Udzielenia: 2018-09-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Wyniki (2)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu Softex Data S.A.
Poleczki 40, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie
8 900,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-13
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
72611000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 900,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 900,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 900,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 900,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Część 1 - Odnowienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Veritas Backup Exec Senetic Spółka Akcyjna
Kościuszki 227, 40-600 Katowice, woj. śląskie
18 292,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-13
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
72611000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
18 293,00 zł
Minimalna złożona oferta:
18 293,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
18 293,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
18 293,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500220947-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.
Narodowy Instytut Dziedzictwa: Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 1526389000000, ul. ul. Kopernika  , 00924   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 93 52, e-mail mmarzec@nid.pl, faks 22 826 17 14.
Adres strony internetowej (url): www.nid.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/NID/9A/2018, ZP/NID/9B/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia technicznego producenta oraz usług gwarancji, dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego, w podziale na dwie części zamówienia: Część 1 - Odnowienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Veritas Backup Exec Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu 2. Miejsce realizacji zamówienia: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. 3. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w dokumentacji. Użyte w dokumentacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Część 1 - Odnowienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Veritas Backup Exec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18920.83

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Senetic Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kościuszki 227
Kod pocztowy: 40-600
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18292.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18292.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18292.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy bez vat: 18 292,68 zł


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10425.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Softex Data S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poleczki 40
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy bez VAT: 8900.00 zł


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 uPzp. Pierwotnie prowadzone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID” II części, Numer referencyjny: ZP/NID/9/2018, zostało unieważnione w części I i II, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w danych częściach zamówienia nie złożono żadnych ofert.