Wynik przetargu

Adres: ul. Kopernika, 00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mmarzec@nid.pl
tel: 22 826 93 52
fax: 22 826 17 14
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500220947-N-2018 Data Udzielenia: 2018-09-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu Softex Data S.A.
Poleczki 40, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie
8 900,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-13
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
72611000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 900,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 900,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 900,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 900,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500220947-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.
Narodowy Instytut Dziedzictwa: Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 1526389000000, ul. ul. Kopernika  , 00924   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 93 52, e-mail mmarzec@nid.pl, faks 22 826 17 14.
Adres strony internetowej (url): www.nid.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/NID/9A/2018, ZP/NID/9B/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia technicznego producenta oraz usług gwarancji, dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego, w podziale na dwie części zamówienia: Część 1 - Odnowienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Veritas Backup Exec Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu 2. Miejsce realizacji zamówienia: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. 3. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w dokumentacji. Użyte w dokumentacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Część 1 - Odnowienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Veritas Backup Exec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18920.83

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Senetic Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kościuszki 227
Kod pocztowy: 40-600
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18292.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18292.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18292.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy bez vat: 18 292,68 zł


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Część 2 - Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta na serwery Fujitsu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10425.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Softex Data S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poleczki 40
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy bez VAT: 8900.00 zł


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 uPzp. Pierwotnie prowadzone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID” II części, Numer referencyjny: ZP/NID/9/2018, zostało unieważnione w części I i II, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w danych częściach zamówienia nie złożono żadnych ofert.