Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: radzyn@lublin.lasy.gov.pl
tel: 83 352 08 40
fax: 83 352 13 00
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510142796-N-2019 Data Udzielenia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w Leśnictwie Główne” MAJPEX s. c. Małgorzata i Jerzy Pyła
Niedźwiada Kolonia 54A, 21-104 Niedźwiada, woj.
802 765,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-07-11
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45230000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
802 766,00 zł
Minimalna złożona oferta:
802 766,00 zł
Ilość złożonych ofert:
6
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
802 766,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 064 691,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510142796-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski: „Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w Leśnictwie Główne”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557600-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 30011032000000, ul. ul. Kocka  1, 21-300  Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 352 08 40, e-mail radzyn@lublin.lasy.gov.pl, faks 83 352 13 00.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_radzyn_podlaski/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Skarb Państwa Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w Leśnictwie Główne”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
S.270.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w Leśnictwie Główne usytuowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 713, 714, 715/1, 716 zlokalizowanych w miejscowości Kownatki gm. Łuków pow. Łuków oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 189, 190, 191 zlokalizowanych w miejscowości Miłolas gm. Kąkolewnica pow. Radzyń Podlaski. Objęta opracowaniem droga ma długość – 2312 m, w ciągu głównym, oraz dodatkowo zjazdy na drogi boczne. Trasa planowanej do przebudowy istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej naturalnej, o zmiennej szerokości od 2,5m do 4,0m. Droga swój przebieg rozpoczyna od granicy pasa drogowego (skrzyżowania) drogi gminnej o nawierzchni gruntowej zlokalizowanej na działkach nr 715/2 i 713/2 obręb Kownatki gm. Łuków. Koniec drogi w km 2+312 znajduje się na granicy pasa drogowego drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, zlokalizowanej na działce nr 146 obręb Główne, gmina Radzyń Podlaski. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach leśnych i nie narusza interesów osób trzecich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45230000-8


Dodatkowe kody CPV:
45233140-2, 45232130-0, 71355000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
747996.56

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAJPEX s. c. Małgorzata i Jerzy Pyła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Niedźwiada Kolonia 54A
Kod pocztowy: 21-104
Miejscowość: Niedźwiada
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
802765.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 802765.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1064690.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych