Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
tel: 26 1251621
fax: 26 1251787
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510073746-N-2019 Data Udzielenia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych. ADOS Wiewsła Mićko
ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, woj.
362 411,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-04-15
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
30192113
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
362 411,00 zł
Minimalna złożona oferta:
362 411,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
362 411,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
434 452,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510073746-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 22210650200000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  277, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 26 1251621, e-mail 18wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1251787.
Adres strony internetowej (url): www.18wog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
18WOG-SZP.2712.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30192113-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
324357.72

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ADOS Wiewsła Mićko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pilotów 3
Kod pocztowy: 80-460
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
362411.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 362411.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 434451.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stosownie do treści art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W świetle cytowanego przepisu Zamawiający może posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są określone przesłanki, o których mowa powyżej. Ponadto kierując się wykładnią językową ustawowe pojęcie-powszechnie dostępny-należałoby rozumieć jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Podobnie pod pojęciem-ustalone standardy jakościowe-należy rozumieć typy lub gatunki dostaw dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom). Przez powszechną dostępność dostaw należy rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów. Istotną cechą produktów zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju produktów, oferowanych przez różnych dostawców lub wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu i określenie podstawowych ich parametrów czy zakresu. Tak więc tryb zastosowany przez zamawiającego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych jest jak najbardziej uzasadniony, przestrzegając ustawowych przesłanek tj. dostawa, wartość zamówienia, dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych oraz zaoferowanie najniższej ceny przez wykonawcę. Zamawiający spełnił również ustawową przesłankę zapewniającą konkurencję i na potrzeby tego postępowania zaprosił pięciu wykonawców, co pozwoliło na zapewnienie konkurencji. Udzielenie zamówienia jest zgodne z art. 70-73 ustawy Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych