Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Miasto Kowal
Adres: ul. Piwna 24, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: kowal@kowal.eu
tel: 54 2841255, 2842026
fax: 542 842 231
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510073790-N-2019 Data Udzielenia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
44111200-3 Cement
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego PPHU MANRO Roman Kamiński
ul. Wojska Polskiego 11, 87-820 Kowal, woj.
51 660,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-04-15
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
44111200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
51 660,00 zł
Minimalna złożona oferta:
51 660,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
51 660,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
112 730,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510073790-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gmina Miasto Kowal: Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Kowal, Krajowy numer identyfikacyjny 91086678400000, ul. ul. Piwna  24, 87-820  Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2841255, 2842026, e-mail kowal@kowal.eu, faks 542 842 231.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego PN-EN 197-1-CEM//B-V 32,5 R, workowany po 25 kg z paletami, foliowany wraz z dostawą do zamawiającego i rozładunkiem. Ilość zamawianego cementu to sukcesywnie 150 ton, z możliwością zmniejszenia zamówienia o 40 %. Najniższą ilość partii jaką zamawiający może zamówić jednorazowo to min. 1,4 tony.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
44111200-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
42000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU MANRO Roman Kamiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 11
Kod pocztowy: 87-820
Miejscowość: Kowal
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
51660
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51660
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112729.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych