Wynik przetargu

Adres: ul. Waryńskiego, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: mzb@poczta.tarman.pl
tel: 014 621 93 81
fax:
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500027545-N-2017 Data Udzielenia: 2017-09-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Malczewskiego 5/4 Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan, Co i Gaz Jan Fido
ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra, woj. małopolskie
14 524,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-09-12
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
45000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
14 524,00 zł
Minimalna złożona oferta:
14 524,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
14 524,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
14 524,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500027545-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Waryńskiego  9, 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 621 93 81, e-mail mzb@poczta.tarman.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mzb.tarnow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie: Krakowska 23/2, Malczewskiego 5/4, Malczewskiego 5/11, Mościckiego 24/3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Krakowska 23/2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12595.51

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan , Co i Gaz Jan Fido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 64
Kod pocztowy: 33-140
Miejscowość: Lisia Góra
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
17786.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17786.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17786.52
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Malczewskiego 5/4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10552.65

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan, Co i Gaz Jan Fido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 64
Kod pocztowy: 33-140
Miejscowość: Lisia Góra
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
14524.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14524.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14524.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Malczewskiego 5/11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12981.55

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan, Co i Gaz Jan Fido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 64
Kod pocztowy: 33-140
Miejscowość: Lisia Góra
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
17788.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17788.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17788.40
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Mościckiego 24/3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13254.16

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan, Co i Gaz Jan Fido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 64
Kod pocztowy: 33-140
Miejscowość: Lisia Góra
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18079.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18079.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18079.11
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (ZP/11/2017). Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2017 poz.562252-N-2017. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione w istotny sposób, w związku z powyższym zostało udzielone zamówienie na podstawie art.67 ust. 1 pkt4 PZP.