Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Linia
Adres: ul. Turystyczna, 84-223 Linia, woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: f.europejskie@gminalinia.com.pl
tel: 58 6768582, 6768594
fax: 58 676 85 69
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500027564-N-2017 Data Udzielenia: 2017-09-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KRASBUD” RYSZARD KRAUSE
Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27C, 84-300 Kartuzy, woj. pomorskie
1 578 125,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-09-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45000000
45111100
45210000
45261200
45320000
45330000
45410000
45420000
45421000
45432110
45442100
45453000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 578 126,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 578 126,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 578 126,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 578 126,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500027564-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Gmina Linia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565382-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna  15, 84223   Linia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.
Adres strony internetowej (url): www.gminalinia.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia III

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lini Zakres zgodnie z dokumentacją projektową polegał będzie m.in. na: - całkowitej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; - dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 18 cm, - dociepleniu ścian fundamentowych styropianem EPS200 gr. 15 cm, - wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, - wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm; - montażu nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej oraz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej; - montażu nowego zadaszenia nad wejściem do piwnicy - wymianie posadzek we wszystkich pomieszczeniach piwnic. Posadzki ocieplone będą warstwą styropianu EPS100 gr. 10 cm ( 2x5cm); - wymianie instalacji centralnego ogrzewania; - montażu systemu instalacji fotowoltaicznej; - demontażu i ponownym montażu instalacji odgromowej; - wykonaniu rekuperacji ( wentylacji z odzyskiem ciepła). Zadanie nr 2 Nadbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lini Zakres zgodnie z dokumentacją projektową polegał będzie m.in. na:, - nadbudowie budynku o poddasze użytkowe; - przebudowie wewnętrznej; - wydzieleniu pożarowo istniejącej klatki schodowej; - zmianie lokalizacji części otworów okiennych; - częściowej wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej; - wykonaniu instalacji wewnętrznych,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45453000-7


Dodatkowe kody CPV:
45320000-6, 45261200-6, 45330000-9, 45420000-7, 45111100-9, 45000000-7, 45210000-2, 45410000-4, 45432110-8, 45421000-4, 45442100-8, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1283029.19

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KRASBUD” RYSZARD KRAUSE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27C
Kod pocztowy: 84-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1578125.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1578125.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1578125.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.