Wynik przetargu

Adres: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: beata.skora@zus.pl
tel: 713 606 000
fax: 713 606 497
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510261850-N-2019 Data Udzielenia: 2019-11-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków Oddziału ZUS we Wrocławiu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Wrocław
474 752,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-11-28
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65100000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
474 752,00 zł
Minimalna złożona oferta:
474 752,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
474 752,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
474 752,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24423 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510261850-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu: Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków Oddziału ZUS we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 17756002600000, ul. ul. Pretficza  11, 50-930  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 606 000, e-mail beata.skora@zus.pl, faks 713 606 497.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków Oddziału ZUS we Wrocławiu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
470000/271/19/2019-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków z nw budynków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: a) Oddziału ZUS we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, b) I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu, ul. Reymonta 4/6, 50-225 Wrocław, c) II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu, ul. Litomska 36, 53-641 Wrocław.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65100000-4


Dodatkowe kody CPV:
90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
439585.33

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19
Kod pocztowy: 50-421
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
474752.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474752.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474752.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków reguluje w szczególności ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), zgodnie z którą zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W przypadku Gminy Wrocław jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, działającym na podstawie decyzji 7/02 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 22.10.2002 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 19. Potrzeba podpisania nowej umowy w ww zakresie pojawiła się w związku z przyjęciem do rozliczeń dwóch nowych wodomierzy oraz koniecznością aktualizacji dotychczasowej umowy. Umowa mogła być zawarta tylko z MPWiK S.A. we Wrocławiu, które jako jedyne na wskazanym terenie posiada sieć wodno-kanalizacyjną, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Ze względu na powyższe została spełniona przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którą: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: […] dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn […] technicznych o obiektywnym charakterze.”
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych