Wynik przetargu

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4590420150 Data Udzielenia: 2015-03-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM - Adam Papierski
Bydgoszcz
349 909,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-03-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
301251208
301243007
301923200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
349 909,00 zł
Minimalna złożona oferta:
349 909,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
349 909,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
522 793,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 45904 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Zamawiający przewiduje, iż dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie, w ilościach każdorazowo wskazanych przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego. Materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania stawiane przez producenta sprzętu, dla którego są przeznaczone. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, rozumiane jako materiały eksploatacyjne wyprodukowane od postaw przez odpowiedniego producenta sprzętu drukującego i kopiującego, które zostały opracowane razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których użyto materiałów nowych nieregenerowanych, nie napełniane powtórnie oraz muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta ( np. hologramy). Dostarczone materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania, oraz muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony, oraz termin ważności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.43.00-7, 30.19.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM - Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, Bydgoszcz, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 394663,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  349909,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  349909,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  522793,05


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe a wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie trybu zapytania o cenę pozwoliło sprawnie i zgodnie z przepisami przeprowadzić przedmiotowe postępowanie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i oszczędności.