Wynik przetargu

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500165568-N-2018 Data Udzielenia: 2018-07-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Budowa ul. Prymulki w Józefosławiu oraz remont ul. Ogrodowej ( od parku do ul. Cyraneczki ) w Józefosławiu - w formie zaprojektuj i wybuduj. Budownictwo Drogowe JARPOL S.A
Warszawa
4 735 500,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-07-15
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45233220
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 735 500,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 735 500,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 735 500,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 349 260,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 16730 KB
Ogłoszenie nr 500165568-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno: Budowa ul. Prymulki w Józefosławiu oraz remont ul. Ogrodowej ( od parku do ul. Cyraneczki ) w Józefosławiu - w formie zaprojektuj i wybuduj.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 1589128900000, ul. ul. Kościuszki  5, 05500   Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ul. Prymulki w Józefosławiu oraz remont ul. Ogrodowej ( od parku do ul. Cyraneczki ) w Józefosławiu - w formie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
73 / 2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa ul. Prymulki w na odcinku od ul. Ogrodowej do ulicy Osiedlowej w Józefosławiu wraz z budowa odwodnienia w ul. Ogrodowej oraz przebudowa ul. Ogrodowej o długości ok. 630m na odcinku od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2837500.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grenadierów 8/25
Kod pocztowy: 04-062
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4735500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4735500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6349260.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.