Wynik przetargu

Adres: Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: kontakt@szpitalsredzki.pl,
tel: 612 854 032,
fax: 612 853 645
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510101729-N-2019 Data Udzielenia: 2019-05-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Nici chirurgiczne Przedsiębiorstwo Yavo sp. z o.o.
Bełchatów
7 907,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-05-14
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
33140000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 907,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 907,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 907,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
9 129,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 61478 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510101729-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej: Cykliczna dostawa nici chirurgicznych, szwów specjalistycznych, taśm oraz siatek do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 612 853 645.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Cykliczna dostawa nici chirurgicznych, szwów specjalistycznych, taśm oraz siatek do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/6/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa następującego asortymentu: nici chirurgicznych, szwów specjalistycznych, taśm oraz siatek według zapotrzebowania Zamawiającego. Okres realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33140000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Nici chirurgiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
32835.72

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 2M Materia Medica sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sudecka 133
Kod pocztowy: 53-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
30747.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30747.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34276.13
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Nici chirurgiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7348.01

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Yavo sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 17
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7907.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7907.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9128.70
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Nici chirurgiczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W dniu 16 kwietnia 2019 roku Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie. W załączniku nr 1 do Specyfikacji, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 3, w pozycji 9 Zamawiający wykazał, że oczekuje nić chirurgiczną o parametrach: - igła: haczyk 31 mm mocna o długości 75 cm. W wyjaśnieniach do specyfikacji z dnia 24 kwietnia 2019 roku na pytanie Wykonawcy: „Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wspomnianej pozycji. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, bez zmian pozostałych parametrów?”, Zamawiający udzielił odpowiedź: „Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ”. Po dokonaniu sesji otwarcia oraz weryfikacji złożonych ofert Zamawiający uznał, że w oczywisty sposób nie doprecyzował opisu przedmiotu zamówienia, gdyż nie określił właściwie przekroju igły. Postępowanie zostało więc obarczone wadą, która nie jest możliwa do usunięcia. W związku z powyższym Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania w części nr 3. Dodać należy, że Wykonawcy uczestniczący w przetargu zaoferowali igłę okrągłą, której to Zamawiający nie dopuścił.


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Nici chirurgiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1631.58

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorsto Yavo sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 17
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1960.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1960.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1970.57
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Szwy endokopowe i specjalistyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13863.51

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SURG-TECH Leki i Kucharski, sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 1/121
Kod pocztowy: 61-249
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13254.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13254.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13254.19
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Szwy specjalistyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. W postępowaniu dla danej części nie złożono żadnej oferty.


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zestaw do plastyki pochwy,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
25312.93

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLHERNIA Beata Galos
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 28c/7
Kod pocztowy: 80-366
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
25164.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25164.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25164.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Siatki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
15690.25

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Inter Consult MD sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Księdza Brzóski 94/18
Kod pocztowy: 91-347
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16175.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16175.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16175.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych