Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Żerków
Adres: ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zerkow.pl
tel: 62 740 30 24
fax: 62 740 36 27
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510007648-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2019 roku Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Kalisz
681 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
09310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
681 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
681 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
681 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
681 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 22560 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510007648-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.
Gmina Żerków: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żerków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085547500000, ul. ul. A. Mickiewicza  5, 63210   Żerków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 740 30 24, e-mail sekretariat@zerkow.pl, faks 62 740 36 27.
Adres strony internetowej (url): www.zerkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2019 roku

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie Gminy Żerków w 2019 roku

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
381904.86

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zarzad@ouid.pl
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
681000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 681000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 681000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tzn. infrastruktura oświetleniowa stanowi własność bądź jest w posiadaniu wykonawcy zaproszonego do negocjacji.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych