Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020

Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości
 • znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014
 • przygotowani do składania wniosków o płatność w systemie SL2014

Odbiorcy szkolenia

 • Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów,
 • Członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Korzyści

 • poznanie pełnego wachlarza przepisów i wytycznych regulujących kwestie rozliczania projektów
 • poznanie najnowszych interpretacji ww przepisów i wytycznych oraz nabycie umiejętności płynnego poruszania się w nich
 • pogłębienie i rozszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu aspektów finansowych przygotowania i realizacji projektów
 • możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertem, ale również pomiędzy samymi uczestnikami
 • zwiększenie skuteczności aplikowania o środki
 • szybsze rozliczanie projektów
 • nauka na błędach innych beneficjentów funduszy

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Program

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – podstawowe zasady:
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Zakaz podwójnego finansowania wydatków
  • Dochód w projekcie a projekty generujące dochód – istotne różnice
 2. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – najnowsze zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów ustawowych
  • Zmiana definicji wykonawcy w nowych Wytycznych kwalifikowalności 2017
  • Kiedy zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzny regulamin wyboru wykonawców?
  • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study
 3. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności z 2017r.
  • Zakup nieruchomości
  • Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
  • Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
  • Trwałość projektu - istotne zmiany
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty                                  i ryczałtowe – jak je rozliczać, jak dokumentować?)
  • Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
  • Wynagrodzenia personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
 4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
  • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
 5. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem rozliczania kosztów w systemie SL2014
  • Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
  • Rozliczanie kosztów projektu zgodnie z kartą umowy o dofinansowanie w systemie SL2014
  • Procedura wprowadzania zmian do karty umowy o dofinansowanie
 6. Zakładki systemu SL2014 związane z rozliczaniem wydatków:
  • Wykorzystanie Modułu Korespondencja w rozliczaniu wydatków
  • Przygotowywanie Harmonogramu płatności i jego aktualizacja w celu zapewnienia płynności finansowej projektu, zgodności z podpisaną umową oraz zabezpieczenia beneficjenta przez ewentualnymi odsetkami
  • Zgłaszanie informacji o zamówieniach i kontraktach przekraczających progi ustawy o PZP
  • Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzeń rozliczanych we wnioskach o płatność do Bazy personelu w systemie SL2014
 7. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014 – praktyczne problemy
  • Wnioski o płatność w systemie SL2014
   1. Zapisy umowy i harmonogramu płatności a rodzaje i częstotliwość składania wniosków o płatność (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
   2. Prawidłowe przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
  • A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
   1. Procedura wycofania wniosku o płatność
   2. Poprawa wniosku przez beneficjenta
   3. Korekta wniosku przez opiekuna projektu

Dyskusja i konsultacje z trenerką


Data szkolenia: 2017-09-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 5 983

Wszystkie przetargi: 1 338 616
Wyniki i zmiany: 3 004 748
Wszystkie informacje: 4 343 364

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 5 983


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
1 157 716 855 zł
834 462 444 zł
667 525 599 zł
353 140 912 zł
169 448 683 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
666 780 000 zł
451 404 856 zł
451 164 000 zł
437 998 610 zł
353 015 946 zł