Praca z ofertami w zamówieniach publicznych. Warsztaty dla uczelni wyższych i instytutów badawczych

Praca z ofertami w zamówieniach publicznych. Warsztaty dla uczelni wyższych i instytutów badawczychKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... prawie dziesięciokrotnie zwiększyła się w Polsce liczbą postępowań prowadzonych za zastosowaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert?


Cel szkolenia
Uzyskanie kompendium wiedzy z zakresu zamówień w sferze nauki na jednym szkoleniu. Tematyka niedostępna na innych szkoleniach – nieukierunkowanych na zamówienia w dziedzinach nauki.


Odbiorcy szkolenia
Pracownicy uczelni wyższych, PAN, instytutów badawczych pracujący w Wydziałach Zamówień Publicznych oraz Wydziałach Merytorycznych uczestniczący w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Po szkoleniu...
Bez trudu zidentyfikujesz zamówienia w dziedzinach nauki niepodlegających przepisom ustawy Pzp oraz skonstruujesz niewymierne kryteria oceny ofert na usługi badawcze.

Trener

Grzegorz Czaban

Trener zamówień publicznych od 1995 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Program

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia:

 • Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,
 • Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne,
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunkowi działu w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia,
 • Weryfikacja spełniania warunków udziału oraz nie zachodzenia podstaw wykluczenia,

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Co to jest oferta?
 • Oświadczenia składane wraz z ofertą,
 • Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego,
 • Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek w ofercie,
 • Przesłanki odrzucenia oferty.

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Co to jest wadium?
 • Zasady wnoszenia wadium,
 • Błędy popełniane przy wnoszeniu wadium skutkujące odrzuceniem oferty.

Ocena ofert

 1. Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
 2. ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%
 3. Kryteria jakościowe,
 4. Zasady oceny ofert.
 • Co to jest wadium?
 • Zasady wnoszenia wadium,
 • Błędy popełniane przy wnoszeniu

Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.


Data szkolenia: 2017-09-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 948

Wszystkie przetargi: 1 385 967
Wyniki i zmiany: 3 121 001
Wszystkie informacje: 4 506 968

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 364
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 178

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 4 948


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
734 850 242 zł
411 289 070 zł
333 175 390 zł
315 163 317 zł
313 087 107 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
734 850 242 zł
367 279 815 zł
333 175 390 zł
294 487 559 zł
254 254 232 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych