Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedziećKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po nowelizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy. Na szkoleniu zostanie poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. Zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Program

OFERTA I JEJ ZGODNOŚĆ Z TREŚCIĄ SIWZ

 • pojęcie oferty
 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
 • omyłki w ofercie i zasady ich korekt

OBLICZANIE TERMINÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • sposób obliczenia terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • sposób obliczenia terminu na składanie oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień
 • sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • sposób obliczenia terminu związania ofertą
 • sposób udostępniania SIWZ w przetargu nieograniczonym w sytuacji opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w sobotnim wydaniu Dz U U E

WADIUM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • nie wniesienie wadium oraz wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy
 • dopuszczalne formy wnoszenia wadium
 • błędy popełniane przy wnoszeniu wadium
 • prawidłowe wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

NEWRALGICZNE SPRAWY

 • wykluczenie wykonawcy ze względu na naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
 • wykluczenie wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd
 • sposób postępowania w sytuacji podejrzenia występowania rażąco niskej ceny
 • warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej
 • Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą być żądane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • wykazywanie spełniania warunków udziału w postepowaniu przy wykorzystaniu zasobów podmiotów trzecich (czy można zmienić podmiot trzeci po upływie terminu składania ofert?,  uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, dowód na dysponowanie zasobami podmiotów trzecich) 
 • termin związania ofertą (przedłużanie terminu związania oferta, konsekwencje upływu terminu związania ofertą)

WARIANY W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

 • uwzględnienie wszystkich zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • uwzględnienie przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • wycofanie zarzutów przez odwołującego
 • cofnięcie odwołania

Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych


Data szkolenia: 2017-10-17 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , ŁÓDŹ, HOTEL NOVOTEL
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 5 642

Wszystkie przetargi: 1 375 920
Wyniki i zmiany: 3 090 128
Wszystkie informacje: 4 466 048

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 64
Aktualne ogłoszenia: 5 642Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
573 485 889 zł
474 117 581 zł
411 376 669 zł
378 805 845 zł
332 991 000 zł