Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowańKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z nowelizacją Prawa zamówień publicznych 2016.

 

W PROGRAMIE

 • Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji
 • Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Specyfika zamówień informatycznych

 

ODBIORCY SZKOLENIA
Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

 • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

Trener

Irena Skubiszak-Kalinowska

Trenerka na szkoleniach i warsztatach i wykładowca na studiach. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestiach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.).

 

Program

 1. Nowelizacja pzp z 2016 r. – wprowadzenie
 1. Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji
 • Omówienie przepisów przejściowych ustawy nowelizującej dotyczących elektronizacji zamówień publicznych:

- sposób komunikacji z wykonawcami

- forma oferty/forma oświadczeń własnych wykonawcy – elektroniczny JEDZ, w tym kwestie związane z postacią  elektroniczną

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320):

- moment wejścia w życie rozporządzenia

- przedmiot rozporządzenia

- środki komunikacji elektronicznej z wykonawcami

- elektroniczne kopie dokumentów

- wymagania dla systemu teleinformatycznego/stosowanie rozporządzenia

- omówienie wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tj. z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) (tj. z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 113)

- omówienie wymagań wynikających z  przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj.  z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych z dnia 30 października 2006 r. (Dz.U. nr 206, poz. 1517)

 • Inne narzędzia służące zakupom dokonywanym drogą elektroniczną (licytacja elektroniczna/aukcja elektroniczna)
 • Jak będą wyglądać postępowania prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?
 1. Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne
 1. Specyfika zamówień informatycznych
 • Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT
 1. Prawne aspekty zamówień w branży IT
 • Wprowadzenie
 • Zakres pojęcia „oprogramowania open source
 • Rodzaje oprogramowania własnościowego
 • Licencje wolnego oprogramowania
 • Otwarte standardy
 • Przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
 • Rzeczywiste potrzeby zamawiającego
 • Określenie przedmiotu zamówienia IT
 1. Konkurencyjność w IT
 • Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT
 • Zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne
 • Bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT
 • Zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP
 1. Opis przedmiotu zamówienia IT – jak po nowelizacji prawidłowo go sporządzić?
 • Wprowadzenie
 • Opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP
 • Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
 • „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
 • Obowiązek określenia parametrów w SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
 • Konsekwencje wadliwego opisu
 • Możliwość odstąpienia od opisu

9. Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert

10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT; podstawy wykluczenia - omówienie zakresu wprowadzonych zmian

 • ogólna charakterystyka warunków udziału w postępowaniu:

a) czym są warunki udziału w postępowaniu?

b) kiedy i jakim celu się stawia się warunki udziału w postępowaniu? katalog warunków udziału w postępowaniu

 • zasady określania warunków udziału w postępowaniu
 • wykluczenie wykonawcy: omówienie instytucji wykluczenia, katalog przesłanek,  self – cleaning
 • mechanizm oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia własne wykonawcy, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku postaw do wykluczenia
 • konsorcjum
 • ocena podmiotowa wykonawców z uwzględnieniem problematyki podwykonawstwa, konsorcjum i podmiotu trzeciego
 • procedura wzywania do wyjaśnień i uzupełnień

11. Omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

12. Kryteria oceny ofert

 • Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
 • Kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
 • Warunki jakim muszą odpowiadać kryteria oceny ofert
 • Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów
 • Kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
 • Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
  • najważniejsze zmiany w treści przepisu
  • przyczyny wprowadzonej zmiany
  • konsekwencje legislacyjne
 • Proporcje pomiędzy kryterium ceny a pozostałymi kryteriami
 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium
 • przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
 • obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
 • „koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
 • analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
 • tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
 • kryterium jakości
 • kryterium funkcjonalności, parametry techniczne
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady

13. Tryby udzielania zamówień na IT w świetle nowelizacji- informacje ogólne, omówienie zmian

 • Wprowadzenie
 • Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
 • Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
 • Zamówienia z wolnej ręki w branży IT

14. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?

15. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT

16. Umowy na zamówienie IT – omówienie podstawowych zagadnień związanych z umowami, z uwzględnieniem m.in.

 • Specyfiki umów na IT
 • Umowy IT jako narzędzia zarządzania ryzykiem
 • Konstrukcji umowy na zamówienie IT
 • Rodzajów zawieranych umów w branży IT
 • Odbiorów
 • Wynagrodzenia
 • Odpowiedzialności i kar umownych
 • Regulacji dotyczącej rozwiązania umowy
 • Zagadnień związanych z wygaśnięciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (wypowiedzenie/odstąpienie)

    17. Podsumowanie

    18. Dyskusja, zadawanie pytań

 


Data szkolenia: 2018-01-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 893

Wszystkie przetargi: 1 385 055
Wyniki i zmiany: 3 118 809
Wszystkie informacje: 4 503 864

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 364
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 293

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 4 893


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
734 850 242 zł
411 289 070 zł
333 175 390 zł
315 163 317 zł
313 087 107 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
734 850 242 zł
367 279 815 zł
333 175 390 zł
294 487 559 zł
254 254 232 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych