Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

10 barier we wdrażaniu elektronizacji – sprawdź, jak je pokonać!

10 barier we wdrażaniu elektronizacji – sprawdź, jak je pokonać!Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po elektronizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Pracownicy komórek zamówień publicznych
  • Specjaliści ds. zamówień publicznych
  • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
  • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
  • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Program

  1. KONTROWERSJE DOTYCZĄCE ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czy od 18.04.2018 r. oświadczenie wstępne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o zamówienie o wartości pon. progów UE musi być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej? W jakiej formie winno być złożone?

Co zrobić w sytuacji, gdy Wykonawca dołączy do oferty JEDZ na nośniku danych (CD, pendrive) mimo zapisów SIWZ o konieczności przesłania takiego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej?

W jakiej formie, po 18.10.2018 r., należy składać oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP? Czy Zamawiający może odmówić przyjęcia kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej?

Czy Wykonawca może złożyć pełnomocnictwo i wadium w postaci pisemnej, czy też dokumenty te winny mieć postać dokumentów elektronicznych?

Czy udostępniane przez Zamawiającego: SIWZ, informacja o wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania, informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia winien być przygotowany w postaci pisemnej czy elektronicznej?

Jak należy przechowywać oferty, wnioski o dopuszczenie, oświadczenia, w tym JEDZ składane w postaci dokumentów elektronicznych? Czy konieczne jest wykonanie wydruków tych dokumentów?

O co musi zadbać Zamawiający w przypadku opóźnienia we wdrażaniu projektu Platforma E-Zamówienia od 18.10.2018 r.?

W jakiej formie można wnieść odwołanie do Prezesa KIO po 18.10.2018 r.?

Czy konieczność przejścia na elektronizację dotyczy zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?

  1.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Czy w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne mają zastosowanie przepisy dotyczące jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia?

Czy od 18.10.2018 r. oferty i wnioski o dopuszczenie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Czy możliwe jest udzielenie zamówienia na usługi społeczne w którymś z trybów udzielania zamówień wynikających z ustawy PZP?

Czy możliwe jest zastosowanie jako jedynego kryterium oceny ofert najniższej ceny?

Czy możliwe jest stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy?

Czy w postępowaniu na usługi społeczne o wartości niższej niż 750 tys. Euro przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (w tym odwołania i skargi)

  1. SKŁADANIE, UZUPEŁNIANIE, POPRAWIANIE ORAZ WYJAŚNIANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Składanie, uzupełnianie, poprawianie oraz wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP (co to są „inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania”, czy można składać dokumenty wystawione po terminie składania ofert)

Składanie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (co to znaczy „dokument aktualny na dzień złożenia”?, czy w postępowaniu o zamowienie o wartości pow. progów UE możliwe jest zrezygnowanie z zadania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP i zastąpienie ich oświadczeniami?, zasady postępowania w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą)

Konsekwencje wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przypadków zatajenia tych informacji.

Wyjaśnianie treści oferty i dokonywanie w niej poprawek

  1. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH PO OSTATNICH NOWELIZACJACH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ ORGANÓW KONTROLNYCH

Błędy w zakresie żądanych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów

Błędy dotyczące określania wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w postępowaniach na usługi i roboty budowlane

Błędy dotyczące udzielania zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki kontrolowanym przez Zamawiającego osobom prawnym w ramach przesłanek „in house”

Błędy dotyczące polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

Konsekwencje dla oferty i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upływu terminu związania ofertą

„Uchylanie się od zawarcia umowy”- jak prawidłowo interpretować art. 94 ust. 3 ustawy PZP?


Data szkolenia: 2018-06-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , KIELCE, HOTEL QUBUS
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 60

Wszystkie przetargi: 1 509 571
Wyniki i zmiany: 3 419 282
Wszystkie informacje: 4 928 853

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 60


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
21 949 500 zł
21 084 932 zł
16 317 661 zł
13 094 257 zł
9 577 805 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
113 104 639 zł
21 949 500 zł
21 084 932 zł
15 646 371 zł
9 470 000 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0