Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

 

Program

I. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Realizacja projektu e-ZAMÓWIENIA – co w przypadku, gdy system nie
zostanie wdrożony do 18 października 2018 r.?
2. Formy oświadczeń składanych przez wykonawców w postępowaniach
wszczętych po 18 kwietnia 2018 r.:
a. Oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
roboty budowlane o wartości poniżej progów unijnych.
b. Jednolity elektroniczny dokument zamówienia.
3. Forma oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.


II. ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY
1. Szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych i praktyczne
znaczenie tych pojęć.
2. Obowiązek powołania zespołu do nadzoru wykonywanych robót
budowlanych.
3. Nowa ocena pojęcia „postępowania o udzielenie zamówienia” i wynikające
z tego konsekwencje praktyczne.


III. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY
BUDOWLANE:
1. Opis przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem są roboty
budowlane :
a. Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu
zamówienia,
b. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane.
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej
znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia,
d. Zamówienia dodatkowe na podobne roboty budowlane,
e. Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane,
f. Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych przy
wykonywaniu robót budowlanych ?
g. Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia
na roboty budowlane?
2. Kryteria oceny ofert na roboty budowlane – jak zachować najlepszą
relację jakości i ceny oferty?
a) Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako
jedyne kryterium – najniższa cena ?
b) Jak liczyć koszty życia obiektu w przypadku robót budowlanych?
c) Celowość stosowania kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne,
jakościowe, środowiskowe i społeczne.
d) Kryteria „kurtuazyjne” w postępowaniu o udzielenie zamówienia –
czy takie kryteria spełniają wymogi ustawy Pzp?
e) Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ?
f) Opis kryteriów oceny,
g) Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert,
h) Opis sposobu oceny ofert,
3. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:
a. Kosztorys inwestorski/ planowane koszty, jako podstawa
ustalenia wartości zamówienia.
b. Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w
odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych,
c. Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania
ustawy
d. Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku
udzielania zamówień w częściach,
4. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. wyjaśnianie treści siwz,
b. zmiany treści siwz
c. niezbędne warunki wymagane od wykonawców ubiegających się
o zamówienie:
a) opis sposobu oceny spełnienia warunków,
b) wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania
spełnienia wymaganych warunków,
c) poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
d) odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających
swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych
warunków,
e) ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie
zamówienia,
f) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ,
g) zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców
robót budowlanych.
5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Prymat trybów podstawowych w zzamówieniach
publicznych.
b. Jaki tryb wybrać po unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie podstawowycm, gdy czas nagli ?


IV. UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1. Umowy i realizacja robot budowlanych na warunkach określonych w ofercie.
2. Umowy o prace projektowe, Umowy ramowe w robotach budowlanych,
3. Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy na roboty budowlane.
4. Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących
podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia.
5. Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania
podwykonawców robót budowlanych,
6. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.
7. Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
8. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
9. Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć.


Data szkolenia: 2018-07-16 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 715

Wszystkie przetargi: 1 503 575
Wyniki i zmiany: 3 385 855
Wszystkie informacje: 4 889 430

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 715


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
74 477 260 zł
60 630 201 zł
49 832 879 zł
49 815 565 zł
45 666 505 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 698 347 236 zł
76 665 374 zł
59 592 939 zł
50 477 087 zł
46 249 144 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0