Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla Zamawiających

Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla ZamawiającychKontakt

Katarzyna Kurek

telefon: 222058900
katarzyna.kurek@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

1. Oświadczenia z art. 25a ustawy PZP po 18 kwietnia br.
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
• Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
• Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
• Rekomendacje UZP.
b) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
c) Oświadczenie do progów unijnych – czy musi być złożone elektronicznie czy też pisemnie?


2. Drugi etap elektronizacji zamówień
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych.
• Biuletyn Zamówień Publicznych.
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).
• Aukcje i licytacje elektroniczne.
• eSender.
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.
b) Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
e) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:
informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


3. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
a) Nazwa własna produktu przy zakupie leków.
b) Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
d) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”.
e) Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.
f) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty niezostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?


4. Warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
• Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
• Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
b) Procedura self-cleaning:
• Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
• Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
• Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.
c) Procedura odwrócona:
• Na czym polega i kiedy może być stosowana?
• Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
• Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Data szkolenia: 2018-07-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , KATOWICE, HOTEL NOVOTEL KATOWICE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 620

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 378
Aktualne ogłoszenia: 3 620

Największe Przetargi

Nazwa postępowania Kwota

Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0