Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla Zamawiających

Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla ZamawiającychKontakt

Katarzyna Kurek

telefon: 222058900
katarzyna.kurek@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

1. Oświadczenia z art. 25a ustawy PZP po 18 kwietnia br.
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
• Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
• Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
• Rekomendacje UZP.
b) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
c) Oświadczenie do progów unijnych – czy musi być złożone elektronicznie czy też pisemnie?


2. Drugi etap elektronizacji zamówień
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych.
• Biuletyn Zamówień Publicznych.
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).
• Aukcje i licytacje elektroniczne.
• eSender.
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.
b) Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
e) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:
informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


3. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
a) Nazwa własna produktu przy zakupie leków.
b) Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
d) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”.
e) Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.
f) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty niezostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?


4. Warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
• Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
• Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
b) Procedura self-cleaning:
• Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
• Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
• Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.
c) Procedura odwrócona:
• Na czym polega i kiedy może być stosowana?
• Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
• Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Data szkolenia: 2018-07-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , KATOWICE, HOTEL NOVOTEL KATOWICE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 715

Wszystkie przetargi: 1 503 575
Wyniki i zmiany: 3 385 855
Wszystkie informacje: 4 889 430

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 715


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
74 477 260 zł
60 630 201 zł
49 832 879 zł
49 815 565 zł
45 666 505 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 698 347 236 zł
76 665 374 zł
59 592 939 zł
50 477 087 zł
46 249 144 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0