Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

10 najtrudniejszych zmian w zamówieniach publicznych, które trzeba wdrożyć przed 18 października 2018 roku

10 najtrudniejszych zmian w zamówieniach publicznych, które trzeba wdrożyć przed 18 października 2018 rokuKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Na szkoleniu uczestnicy poznają obowiązki związane z wejściem w życie pierwszego etapu elektronizacji zamówień publicznych oraz dowiedzą się, jak poprawnie przygotować się do nadchodzących zmian.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do
nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Program

1. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PO
18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

a) Koncepcja portalu mini e-zamówienia
− Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
− pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
b) Platforma e-Zamówienia.
c) Komercyjna Platforma Zakupowa.
d) Postępowanie do progu unijnego


2. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
a) Definicja środków komunikacji elektronicznych.
b) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Środki komunikacji elektronicznej służące do:
− przekazywania ofert, wniosków, oświadczeń w tym JEDZ,
− komunikacji między stronami, w szczególności składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, informowania o czynnościach zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.


3. ZABEZPIECZANIE OFERT WADIUM
a) Zabezpieczenie oferty dokumentem wadialnym – czy dopuszczalna byłaby forma pisemna, czy też konieczna jest postać elektroniczna?
b) Zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


4. PROCEDURA JAWNEGO OTWARCIA OFERT
a) Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej.
b) Uczestnictwo zainteresowanych podmiotów w sesji otwarcia ofert.
c) Zamieszczenie określonych informacji na stronie internetowej.


5. ZASADA JAWNOŚCI
a) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
b) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.


6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 25 MAJA
2018 R.

a) Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
b) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
c) Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.

7. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
a) Wymagana forma sporządzenia protokołu wraz z załącznikami, w szczególności:
− Dokumentu zgodnego z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
− Oświadczeń o których mowa w art. 17 ustawy Pzp,
− Wezwań kierowanych do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
b) Przechowywanie dokumentów przekazywanych przez strony za pomocą środków komunikacji elektronicznej – czy należy je drukować, a następnie archiwizować w formie pisemnej?


8. ZMIANY W REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Obowiązek wskazania osób uprawnionych do:
− ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
− dostępu do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach,
− udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców.
b) Obowiązek złożenia oświadczenia z art. 17 przez osoby wykonujące czynności po wyborze oferty.


9. KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
a) Podpis elektroniczny - definicja podpisu elektronicznego, wystawcy podpisu elektronicznego, podpis osobisty czy firmowy.
b) Dokument elektroniczny.
c) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz weryfikacja poprawności złożonego podpisu.
d) Czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny?
e) Profil zaufany e-PUAP – czy kwalifikowany podpis elektroniczny można zastąpić poświadczeniem e-PUAP?


10. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ELEKTRONIZACJĄ
a) Komunikacja między zamawiającymi, a wykonawcami.
b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
− Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
− Strona internetowa,
− Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


Data szkolenia: 2018-08-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 620

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 378
Aktualne ogłoszenia: 3 620

Największe Przetargi

Nazwa postępowania Kwota

Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0