Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

10 najtrudniejszych zmian w zamówieniach publicznych, które trzeba wdrożyć przed 18 października 2018 roku

10 najtrudniejszych zmian w zamówieniach publicznych, które trzeba wdrożyć przed 18 października 2018 rokuKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Na szkoleniu uczestnicy poznają obowiązki związane z wejściem w życie pierwszego etapu elektronizacji zamówień publicznych oraz dowiedzą się, jak poprawnie przygotować się do nadchodzących zmian.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do
nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Program

1. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PO
18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

a) Koncepcja portalu mini e-zamówienia
− Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
− pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
b) Platforma e-Zamówienia.
c) Komercyjna Platforma Zakupowa.
d) Postępowanie do progu unijnego


2. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
a) Definicja środków komunikacji elektronicznych.
b) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Środki komunikacji elektronicznej służące do:
− przekazywania ofert, wniosków, oświadczeń w tym JEDZ,
− komunikacji między stronami, w szczególności składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, informowania o czynnościach zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.


3. ZABEZPIECZANIE OFERT WADIUM
a) Zabezpieczenie oferty dokumentem wadialnym – czy dopuszczalna byłaby forma pisemna, czy też konieczna jest postać elektroniczna?
b) Zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


4. PROCEDURA JAWNEGO OTWARCIA OFERT
a) Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej.
b) Uczestnictwo zainteresowanych podmiotów w sesji otwarcia ofert.
c) Zamieszczenie określonych informacji na stronie internetowej.


5. ZASADA JAWNOŚCI
a) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
b) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.


6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 25 MAJA
2018 R.

a) Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
b) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
c) Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.

7. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
a) Wymagana forma sporządzenia protokołu wraz z załącznikami, w szczególności:
− Dokumentu zgodnego z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
− Oświadczeń o których mowa w art. 17 ustawy Pzp,
− Wezwań kierowanych do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
b) Przechowywanie dokumentów przekazywanych przez strony za pomocą środków komunikacji elektronicznej – czy należy je drukować, a następnie archiwizować w formie pisemnej?


8. ZMIANY W REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Obowiązek wskazania osób uprawnionych do:
− ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
− dostępu do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach,
− udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców.
b) Obowiązek złożenia oświadczenia z art. 17 przez osoby wykonujące czynności po wyborze oferty.


9. KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
a) Podpis elektroniczny - definicja podpisu elektronicznego, wystawcy podpisu elektronicznego, podpis osobisty czy firmowy.
b) Dokument elektroniczny.
c) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz weryfikacja poprawności złożonego podpisu.
d) Czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny?
e) Profil zaufany e-PUAP – czy kwalifikowany podpis elektroniczny można zastąpić poświadczeniem e-PUAP?


10. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ELEKTRONIZACJĄ
a) Komunikacja między zamawiającymi, a wykonawcami.
b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
− Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
− Strona internetowa,
− Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


Data szkolenia: 2018-08-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , KATOWICE, HOTEL ANGELO
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 923

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 453
Aktualne ogłoszenia: 4 923


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0