Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z lipca 2018r. z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentów

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z lipca 2018r. z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wskazanych zmian pzp.

Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

 • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Po szkoleniu
Słuchaczom zostanie przekazana kompleksowa wiedza związana z problematyką  stanowiącą przedmiot szkolenia zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy.Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć błędów przy przygotowaniu i udziale w postępowaniu „po nowemu”.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Irena Skubiszak-Kalinowska

Trenerka na szkoleniach i warsztatach i wykładowca na studiach. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestiach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.).

 

Program

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „PO NOWEMU”

 1. Istota warunków udziału w postępowaniu
 2. Kompetencje lub uprawienia do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile nie wynika to z odrębnych przepisów – art. 22b
 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22c
 4. Zdolność techniczna lub zawodowa – art. 22d
 5. Warunki udziału w postępowaniu a dokumenty jakich może żądać zamawiający
 • Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • Co może być dowodem należytego wykonania zamówienia?  
 1. Kryteria selekcji jako sposób weryfikacji zdolności do wykonania zamówienia
 2. Omówienie regulacji dot. zamówień zastrzeżonych


PODMIOTY TRZECIE – NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE POLEGANIA NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO

 1. Udowodnienie dysponowania zasobami oraz badanie podmiotów udostępniających zasoby
 2. Następstwa niespełniania przez podmiot trzeci warunków lub kryteriów selekcji lub istnienia podstaw wykluczenia
 3. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego
 4. Czy podmiot trzeci musi być podwykonawcą?
 5. Powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego a regulacje nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
   

KONSORCJUM - NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE BADANIA POTENCJAŁU KONSORCJUM

 1. Omówienie regulacji dot. konsorcjum
 • Spełnianie warunków przez konsorcjum
 • Czy członek konsorcjum może powołać się na doświadczenie całego konsorcjum niezależnie od ilości wykonanych prac?
 • Konsorcjum – sumowanie potencjału
 •  Czy zawsze można sumować wiedzę i doświadczenie konsorcjum?
 • Czy warunek posiadania sytuacji finansowej lub ekonomicznej może być łączony w przypadku konsorcjum?
 • Czy wymóg posiadania polisy w określonej wysokości dotyczy wszystkich konsorcjantów?
   

PODWYKONAWCY - NOWE ZASADY BADANIA I OCENY PODWYKONAWCÓW

 •  omówienie regulacji


WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI

 1. Wykluczenie wykonawcy:
 • wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
 1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy
 2. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy,
 3. Self-cleaning
 • w jaki sposób wykonawca może wykazać swoją rzetelność, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody?
 •  w jaki sposób wykonawca może wykazać podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy?
 1. Możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 12 pzp,
 2. Jakich dokumentów może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?
 • Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
   

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)

 1. Cel JEDZ i jego sporządzenie
 • JEDZ jako wstępne oświadczenie wykonawcy – uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
 • jak prawidłowo wypełnić JEDZ?
 • podmioty zobowiązane do przedstawienia JEDZ
 • analiza instrukcji UZP dot. wypełniania JEDZ
 1. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 )
 2. Zakaz żądania dokumentów, którymi dysponuje zamawiający lub które może pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

NOWY SPOSÓB PROCEDOWANIA
 

 •  art. 24 aa – dopuszczalność odwróconej kolejności badania i oceny ofert


ODRZUCENIE OFERTY

 1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp,
 2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp,
 3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt 2 zw. z art. 87 ust. 2 pzp
 • oczywiste omyłki pisarskie
 • oczywiste omyłki rachunkowe
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 1. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
 2. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • przykładowe orzecznictwo
 • najczęściej spotykane przypadki naruszenia uczciwej konkurencji
 1. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • pojęcie „rażąco niska cena”
 • pojęcie „kosztu”
 • rażąco niska cena w orzecznictwie KIO i SO
 1. Odrzucenie oferty, która została złożona przez  wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • analiza orzecznictwa
 1. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny  lub kosztu – art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp
 • pojęcie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny
 • pojęcie błędu w obliczaniu ceny
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 •  brak zgody wykonawcy na poprawianie omyłek
 •  milczenie wykonawcy w orzecznictwie
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą – art. 89 ust. 7 pkt 7a
 •  krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium - art. 89 ust. 7 pkt 7b
 • krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego – art. 89 ust. 7 pkt 7c
 •  krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób - art. 89 ust. 7 pkt 7d
 • krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • decyzja o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

 


Data szkolenia: 2018-12-11 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 832

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 832


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych