Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładach

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają konkretne rozwiązania i usprawnienia pomocne w planowanych postępowaniach po 18 października 2018r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Trener

Program

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI
• Nowa definicja „środków komunikacji elektronicznej”
• Dokumenty elektroniczne, które muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• Zasady składania ofert w przypadku, gdy nie jest możliwe ich przygotowanie w postaci elektronicznej
• Wymagania dotyczące elektronizacji zamówień o wartości niższej niż progi UE
• Nowe wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń służących do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz prac konkursowych
• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: co to są dokument elektroniczny oraz kopia dokumentu elektronicznego?; poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów elektronicznych; składanie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym; zasady składania oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca nie posiada oryginału oświadczenia lub dokumentu w postaci elektronicznej)
• Forma odwołania i sposób jego wnoszenia
• W jaki sposób, po elektronizacji, przekazać dokumentację postępowania Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wniesienia odwołania?


WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
• Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
• Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
• Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji
• Forma pełnomocnictwa do składania oferty, wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy PZP po elektronizacji.


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO ELEKTRONIZACJI
• Definicja protokołu postępowania
• Czy protokół postępowania należy sporządzać w formie elektronicznej?
• Czy należy drukować oferty elektroniczne?
• Jakie wymagania winien spełniać system informatyczny, za pośrednictwem którego zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne?
• Co zrobić aby nie utracił ważności podpis cyfrowy, którym opatrzone zostały dokumenty elektroniczne, przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania?
• Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników (w tym ofert) po elektronizacji


PLATFORMA ZAKUPOWA, JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych
• Biuletyn Zamówień Publicznych
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i licytacje elektroniczne
• eSender
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
b) Prywatna, czy Publiczna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Miniportal e-Zamówienia, jako narzędzie przejściowe służące do składania ofert elektronicznych
d) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?


Data szkolenia: 2018-12-11 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WROCŁAW, HOTEL SCANDIC
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 605

Wszystkie przetargi: 1 508 139
Wyniki i zmiany: 3 404 189
Wszystkie informacje: 4 912 328

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 605


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
82 020 734 zł
64 015 142 zł
27 566 056 zł
27 497 770 zł
26 589 151 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 137 517 391 zł
41 282 462 zł
27 566 056 zł
27 497 770 zł
26 488 207 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0