Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładach

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają konkretne rozwiązania i usprawnienia pomocne w planowanych postępowaniach po 18 października 2018r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Trener

Program

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI
• Nowa definicja „środków komunikacji elektronicznej”
• Dokumenty elektroniczne, które muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• Zasady składania ofert w przypadku, gdy nie jest możliwe ich przygotowanie w postaci elektronicznej
• Wymagania dotyczące elektronizacji zamówień o wartości niższej niż progi UE
• Nowe wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń służących do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz prac konkursowych
• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: co to są dokument elektroniczny oraz kopia dokumentu elektronicznego?; poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów elektronicznych; składanie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym; zasady składania oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca nie posiada oryginału oświadczenia lub dokumentu w postaci elektronicznej)
• Forma odwołania i sposób jego wnoszenia
• W jaki sposób, po elektronizacji, przekazać dokumentację postępowania Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wniesienia odwołania?


WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
• Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
• Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
• Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji
• Forma pełnomocnictwa do składania oferty, wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy PZP po elektronizacji.


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO ELEKTRONIZACJI
• Definicja protokołu postępowania
• Czy protokół postępowania należy sporządzać w formie elektronicznej?
• Czy należy drukować oferty elektroniczne?
• Jakie wymagania winien spełniać system informatyczny, za pośrednictwem którego zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne?
• Co zrobić aby nie utracił ważności podpis cyfrowy, którym opatrzone zostały dokumenty elektroniczne, przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania?
• Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników (w tym ofert) po elektronizacji


PLATFORMA ZAKUPOWA, JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych
• Biuletyn Zamówień Publicznych
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i licytacje elektroniczne
• eSender
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
b) Prywatna, czy Publiczna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Miniportal e-Zamówienia, jako narzędzie przejściowe służące do składania ofert elektronicznych
d) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?


Data szkolenia: 2018-12-11 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WROCŁAW, HOTEL SCANDIC
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 620

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 378
Aktualne ogłoszenia: 3 620

Największe Przetargi

Nazwa postępowania Kwota

Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0