Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładach

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają konkretne rozwiązania i usprawnienia pomocne w planowanych postępowaniach po 18 października 2018r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Trener

Program

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI
• Nowa definicja „środków komunikacji elektronicznej”
• Dokumenty elektroniczne, które muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• Zasady składania ofert w przypadku, gdy nie jest możliwe ich przygotowanie w postaci elektronicznej
• Wymagania dotyczące elektronizacji zamówień o wartości niższej niż progi UE
• Nowe wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń służących do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz prac konkursowych
• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: co to są dokument elektroniczny oraz kopia dokumentu elektronicznego?; poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów elektronicznych; składanie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym; zasady składania oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca nie posiada oryginału oświadczenia lub dokumentu w postaci elektronicznej)
• Forma odwołania i sposób jego wnoszenia
• W jaki sposób, po elektronizacji, przekazać dokumentację postępowania Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wniesienia odwołania?


WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
• Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
• Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
• Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji
• Forma pełnomocnictwa do składania oferty, wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy PZP po elektronizacji.


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO ELEKTRONIZACJI
• Definicja protokołu postępowania
• Czy protokół postępowania należy sporządzać w formie elektronicznej?
• Czy należy drukować oferty elektroniczne?
• Jakie wymagania winien spełniać system informatyczny, za pośrednictwem którego zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne?
• Co zrobić aby nie utracił ważności podpis cyfrowy, którym opatrzone zostały dokumenty elektroniczne, przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania?
• Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników (w tym ofert) po elektronizacji


PLATFORMA ZAKUPOWA, JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych
• Biuletyn Zamówień Publicznych
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i licytacje elektroniczne
• eSender
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
b) Prywatna, czy Publiczna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Miniportal e-Zamówienia, jako narzędzie przejściowe służące do składania ofert elektronicznych
d) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?


Data szkolenia: 2018-12-11 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WROCŁAW, HOTEL SCANDIC
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 832

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 832


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych