Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktyków

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktykówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaawansowanych w zamówieniach publicznych, jak i tych, które uzyskały certyfikat po szkoleniu z zamówień publicznych dla początkujących. Trener poruszy także kwestię dotyczącą procesu odszyfrowywania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:


1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
a.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
b.) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
c.) Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
d.) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy


2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• sytuacji ekonomicznej i finansowej
• zdolności technicznej i zawodowej
b) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
c) Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
e) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


3. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Dobór kryteriów oceny ofert
b) Zamówienia, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
c) Opis kryteriów oceny
d) Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert


4. Wymagane zapisy SIWZ w przetargu elektronicznym
a) Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”
b) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
c) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
e) Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
f) Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
g) Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji


5. Klauzule dotyczące RODO, które zaleca się umieścić w SIWZ


Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
a.) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
• Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu (prawidłowa kolejność)
b) Krótsze terminy w procedurze unijnej
c.) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
d.) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem Mini Portalu e-Zamówień:
• Sporządzanie i publikacja formularza postępowania
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert
• Składanie, wycofywanie i zamiana oferty
• Deszyfrowanie i otwarcie ofert - przebieg sesji publicznego otwarcie ofert
e.) Zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
f.) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)
g) Czy można złożyć skan oferty?
h.) Czy można złożyć skan JEDZ-a?
i.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)
j.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
k.) Badanie ofert - omówienie przesłanek odrzucenia oferty
l.) Zawiadomienie o wyborze oferty
m.) Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych
n.) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Data szkolenia: 2019-02-26 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych