Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktyków

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktykówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaawansowanych w zamówieniach publicznych, jak i tych, które uzyskały certyfikat po szkoleniu z zamówień publicznych dla początkujących. Trener poruszy także kwestię dotyczącą procesu odszyfrowywania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:


1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
a.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
b.) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
c.) Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
d.) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy


2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• sytuacji ekonomicznej i finansowej
• zdolności technicznej i zawodowej
b) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
c) Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
e) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


3. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Dobór kryteriów oceny ofert
b) Zamówienia, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
c) Opis kryteriów oceny
d) Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert


4. Wymagane zapisy SIWZ w przetargu elektronicznym
a) Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”
b) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
c) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
e) Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
f) Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
g) Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji


5. Klauzule dotyczące RODO, które zaleca się umieścić w SIWZ


Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
a.) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
• Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu (prawidłowa kolejność)
b) Krótsze terminy w procedurze unijnej
c.) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
d.) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem Mini Portalu e-Zamówień:
• Sporządzanie i publikacja formularza postępowania
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert
• Składanie, wycofywanie i zamiana oferty
• Deszyfrowanie i otwarcie ofert - przebieg sesji publicznego otwarcie ofert
e.) Zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
f.) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)
g) Czy można złożyć skan oferty?
h.) Czy można złożyć skan JEDZ-a?
i.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)
j.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
k.) Badanie ofert - omówienie przesłanek odrzucenia oferty
l.) Zawiadomienie o wyborze oferty
m.) Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych
n.) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Data szkolenia: 2019-02-26 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 783

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 357
Aktualne ogłoszenia: 4 783


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0