Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane. Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane. Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy działów inwestycji
• członkowie komisji przetargowych
• osoby kontrolulujące zamówienia Publiczne

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

1. Opracowanie warunków umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem warunków oferty i SIWZ.


2. Ramowy skład umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.


3. Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Dlaczego to jest ważne. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.


4. Klauzule abuzywne w Polsce i w Niemczech. Niedopuszczalne postanowienia umowy. Przykładowe klauzule abuzywne przewidziane w Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych.

Omówienie przykładowych klauzul abuzywnych:

-naliczanie kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie wynika z winy zamawiającego,

- postanowienia wprowadzające nieproporcjonalnie wysokie kary umowne w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia,

- postanowienia przewidujące odpowiedzialność wykonawcy za wykonanie świadczeń, które nie były możliwe do przewidzenia, 

- postanowienia przewidujące wyłącznie dla zamawiającego jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia.


5. Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.


6. Zespół projektowy do nadzoru nad realizacją umowy. Powołanie zespołu, zakres prac zespołu.


7. Opis przedmiotu zamówienia, kiedy i na jakich warunkach można go zmieniać.


8. Kiedy można dokonać zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1-6 Pzp. Przykłady.


9. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób.


10. Termin wykonania zamówienia, kiedy i na jakich warunkach można go zmieniać.


11. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy.


12. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice.


13. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia.


14. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych.


15. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych.


16. Ewaluacja umowy, kiedy będzie konieczna i po co.


17. Pytania i odpowiedzi.


Data szkolenia: 2019-02-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych