Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznych

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznychKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
• osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzającym wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Warunki udziału w postępowaniu:
• Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
• Możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność. Propozycja zmian w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
• Wykluczenie z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. Kiedy można wykluczyć Wykonawcę z postępowania?
• Przynależność do grupy kapitałowej – obowiązki stron postępowania, wymagane dokumenty.
• Tzw. „procedura odwrócona”. Kiedy może zostać zastosowana?


2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia:
• Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
• Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
• Kiedy są wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
• Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
• Dwojaki charakter próbek. Czy wszystkie próbki należy zwrócić Wykonawcom?
• Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
• Czy pojęcie aktualności dokumentów powinno być utożsamiane z datą wystawienia tych dokumentów?


3. Podwykonawstwo jako część zamówienia publicznego w postepowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


4. Czy Zamawiający ma obowiązek poprawienia w ofertach:
• Oczywistych omyłek pisarskich.
• Oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
• Innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Dzień II – Łukasz Czaban


Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.


2. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu


3. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.


4. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej:
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


5. Elektronizacja zamówień w orzecznictwie KIO – część realizowana w formie ćwiczeniowej.
a) Zeskanowany formularz ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako podstawa do odrzucenia oferty.
b) Wadium w formie e-gwarancji bankowej.
c) Użycie podpisu zewnętrznego, a przekazanie Zamawiającemu wyłącznie pliku kontrolnego.


6. Najczęściej popełniane błędy przy elektronizacji
a) Format zapisu przesłanych dokumentów elektronicznych.
b) Zmiana lub wycofanie oferty elektronicznej.
c) Rozmiar pliku zawierającego ofertę jest zbyt obszerny aby go przekazać wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej.
d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dokumentu zabezpieczenia – czy dopuszczalne jest postać papierowa?
e) Forma zobowiązania podmiotów trzecich.
f) Które dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie elektronicznej kopii?
g) Weryfikacja podpisów elektronicznych wystawionych w innych krajach Unii Europejskiej.
h) Brak ofert na skrzynce odbiorczej Zamawiającego na portalu ePUAP pomimo wysłania
ich przed terminem składania.
i) Problemy z szyfrowaniem i deszyfrowaniem ofert za pomocą aplikacji Mini portalu.


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Data szkolenia: 2019-02-18 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych