Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznych

Elektroniczny przetarg po 18 października. Warsztat dla wykonawców medycznychKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
• osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzającym wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Warunki udziału w postępowaniu:
• Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
• Możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność. Propozycja zmian w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
• Wykluczenie z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. Kiedy można wykluczyć Wykonawcę z postępowania?
• Przynależność do grupy kapitałowej – obowiązki stron postępowania, wymagane dokumenty.
• Tzw. „procedura odwrócona”. Kiedy może zostać zastosowana?


2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia:
• Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
• Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
• Kiedy są wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
• Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
• Dwojaki charakter próbek. Czy wszystkie próbki należy zwrócić Wykonawcom?
• Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
• Czy pojęcie aktualności dokumentów powinno być utożsamiane z datą wystawienia tych dokumentów?


3. Podwykonawstwo jako część zamówienia publicznego w postepowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


4. Czy Zamawiający ma obowiązek poprawienia w ofertach:
• Oczywistych omyłek pisarskich.
• Oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
• Innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.


Dzień II – Łukasz Czaban


Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.


2. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu


3. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.


4. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej:
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


5. Elektronizacja zamówień w orzecznictwie KIO – część realizowana w formie ćwiczeniowej.
a) Zeskanowany formularz ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako podstawa do odrzucenia oferty.
b) Wadium w formie e-gwarancji bankowej.
c) Użycie podpisu zewnętrznego, a przekazanie Zamawiającemu wyłącznie pliku kontrolnego.


6. Najczęściej popełniane błędy przy elektronizacji
a) Format zapisu przesłanych dokumentów elektronicznych.
b) Zmiana lub wycofanie oferty elektronicznej.
c) Rozmiar pliku zawierającego ofertę jest zbyt obszerny aby go przekazać wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej.
d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dokumentu zabezpieczenia – czy dopuszczalne jest postać papierowa?
e) Forma zobowiązania podmiotów trzecich.
f) Które dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie elektronicznej kopii?
g) Weryfikacja podpisów elektronicznych wystawionych w innych krajach Unii Europejskiej.
h) Brak ofert na skrzynce odbiorczej Zamawiającego na portalu ePUAP pomimo wysłania
ich przed terminem składania.
i) Problemy z szyfrowaniem i deszyfrowaniem ofert za pomocą aplikacji Mini portalu.


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Data szkolenia: 2019-02-18 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 685

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 259
Aktualne ogłoszenia: 4 685


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0