Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa? Kurs krok po kroku dla Praktyków

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa? Kurs krok po kroku dla PraktykówKontakt

Agnieszka Adamczyk

telefon: 222058905
agnieszka.adamczyk@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom związanym z obronnością i bezpieczeństwem, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na zamówienia publiczne. Ekspert krok po kroku omówi najbardziej newralgiczne kwestie w formie warsztatów oraz dyskusji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy działu zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie komisji przetargowej
• Kierownicy działów zamówień publicznych
• Osoby kontrolujące zamówienia oib

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Biorąc udział w tym szkoleniu istnieje możliwość rezerwacji noclegu wraz z pełnym wyżywieniem:

1355 zł – pok. 1 os. / 1256 zł cena promocyjna do 7.03
1395 zł – pok. 2 os. / 1296 zł cena promocyjna do 7.03
 

Trener

Janusz Osowski

Rzeczoznawca zamówień publicznych zajmujący się w głównej mierze problematyką obsługi zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Od 1997 przeprowadza zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa ( daw. zamówienia na zasadach szczególnych i wyłączonych z ustawy )

Trener z szeroko rozumianą wiedzą w obrębie przemysłu zbrojeniowego.

 

Program

1. Omówienie aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB): (Dyrektywy UE, Ustawy i Rozporządzenia oraz Decyzje MON)
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. WARSZTAT - Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie (OiB) w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Sposób oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.


3. Dyrektywa 81 - Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje. (Definicja sprzętu wojskowego i zamówień newralgicznych w rozumieniu ustawy Pzp)


4. WARSZTAT - Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB). Zasady przygotowania i opracowania wymagań technicznych (danych uzupełniających, WTT, WET, WT) niezbędnych do opracowania przez zamawiającego SIWZ:
• bezpieczeństwo informacji (art. 131g ust. 1);
• bezpieczeństwo dostaw ((art. 131g ust. 2)
• Wymogi dotyczące minimalnej zawartości dokumentacji niezbędnej do przygotowania zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Pzp.
• Wymogi dotyczące minimalnej zawartości dokumentacji niezbędnej do przygotowania zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Decyzją Nr 367/MON z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa


5. Szacownie wartości - w aspekcie zamawiający/zlecający zadanie oraz sposób i terminy realizacji:
5.1. Możliwe/dopuszczalne sposoby/metody szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających i prawa opcji.
5.2. Odpowiedzialność za dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia (zamawiający/zlecający zadanie).
5.3. Termin realizacji - różnice pomiędzy zamówieniami „jednorocznymi” a „wieloletnimi”


6. Zasady i tryb postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych:
6.1. Zamówienia dotyczące sprzętu wojskowego o wartości poniżej 443 000 euro – dla dostaw lub usług, 5 225 000 euro – dla robót budowlanych - podstawa art. 131b (przykładowe rozwiązania, uregulowania).
6.2. Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5:
• którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub
• jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub
• jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub
• którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa - w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa określonych w lit. a–d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy.
6.3. Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5b dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (w tym zakresie obowiązuje Decyzji. 367/MON z dnia
14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa).


7. Wymagania stawiane wykonawcom „nowych zadań” – brak możliwość przedłożenia referencji lub realizacji zadań pokrewnych:
7.1. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 r.))
7.2. Możliwości żądania dodatkowych dokumentów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.


8. WARSZTAT - Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB). Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień (warunki udziału to nie tylko uprawniania. Czy w każdym zamówieniu w dziedzinie OiB wymagana jest koncesja? – szczegółowa analiza obowiązujących przepisów).


9. WARSZTAT - Kryteria oceny ofert w zamówienia w dziedzinie OiB


10. Zasady i sposób zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, w kontekście uprawnień zamawiającego. (Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie ochrony informacji niejawnych). Przesłanki wykluczenie wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych


11. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (art. 131m) – wymogi stawiane podwykonawcom, ich weryfikacja i ewentualna zmiana podwykonawców w trakcie trwania umowy.


12. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.


13. WARSZTAT - Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON


14. DYSKUSJA - Przebieg procedury o udzielenie zamówienia w dziedzinie OiB na podstawie ustawy Pzp (w 14 punktach – wszczęcie, wnioski o dopuszczenie do udziału/ negocjacje, ocena wniosków, SIWZ, ocena ofert, wybór oferty, odwołania, zawarcie umowy itp.)


Data szkolenia: 2019-03-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 329

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 329


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych