Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

25 wyzwań w Prawie zamówień publicznych w 2019 r. na podstawie planowanych zmian i najnowszego orzecznictwa KIO

25 wyzwań w Prawie zamówień publicznych w 2019 r. na podstawie planowanych zmian i najnowszego orzecznictwa KIOKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pierwszym orzecznictwem KIO oraz omówienie zmian, które zostały zaplanowane na 2019 rok w zamówieniach publicznych. Ekspert poruszy na szkoleniu m.in. kwestię dokumentów składanych elektronicznie, wyszczególni najważniejsze środki elektronicznej komunikacji, a także opowie o nowych zasadach obowiązkowych zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Trener

Program

1. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
a.) Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
b.) Dlaczego można złożyć skan oferty?
c.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i oświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. prześle ofertę pocztą elektroniczną lub jej nie zaszyfruje kluczem publicznym)?
d.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
e.) Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem
f.) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
g.) Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE, jeżeli Zamawiający nie chce otrzymywać oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej?


2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
a) Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
b) Certyfikat kwalifikowany
c) Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
d) Czy Zamawiający powinien określić w SIWZ wymagania odnoszące się do zakazu używania przy składaniu podpisu elektronicznego funkcji skrótu SHA-1?
e) Walidacja podpisu złożonego na dokumencie elektronicznym, w którym wprowadzono zmiany
f) Czy można skutecznie złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny za pomocą aplikacji Word Office?
g) Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego


3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O PODWYŻSZONYCH STANDARDACH BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻĄCEGO DO SKŁADANIA OFERT i WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a) Wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących do składania ofert i wniosków o dopuszczenie
b) Zasada niedyskryminacji, ogólnej dostępności oraz interoperacyjności środków komunikacji elektronicznej
c) Jak postąpić w sytuacji, gdy w skutek awarii systemu, nie jest możliwe złożenie oferty za pomocą środka komunikacji elektronicznej?
d) Co zrobić w przypadku, gdy Zamawiającemu nie uda się odszyfrować wszystkich ofert na sesji publicznego otwarcia ofert?
e) Czy Zamawiający może narzucić Wykonawcom format danych, w jakim ma być sporządzona oferta (np. tylko pliki w formacie pdf)?


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
d) Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
e) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?


5. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
a) Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
• wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa
b) Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
c) Usunięcie przepisów kolidujących z elektronizacją zamówień publicznych:
• nowe zasady zwrotu wadium
• zasady postępowania po złożeniu oferty po terminie składania ofert
• bardziej przyjazne zasady sporządzania i przechowywania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
d) Zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
e) Wprowadzenie zasady efektywności oraz obowiązku ewaluacji realizacji umowy o zamówienie publiczne
f.) Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
g.) Ułatwienia proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• Tryb podstawowy, jako zamiennik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
h.) Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO
• Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.


Data szkolenia: 2019-03-20 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 329

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 329


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 281 130 zł
52 534 685 zł
47 208 408 zł
38 893 410 zł
38 761 279 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
45 561 661 zł
38 893 410 zł
36 005 081 zł
32 278 235 zł
32 110 158 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych