Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
45 42,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
34 31,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
23 21,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
14 13,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 7,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 6,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 5,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 4,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 4,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 3,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 2,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,9%