Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługodawca – firma “ZP20 P. Markowski i wspólnicy spółka jawna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11/85, NIP: 5213646734, REGON: 146640700; KRS: 0000457165
 • Serwis – zbiór serwisów internetowych znajdujących się i działający pod domenami zp20.pl oraz zamowienia20.pl, będące w całości własnością Usługodawcy.
 • Forum – serwis internetowy znajdujący się i działający pod adresem http://forum.zamowienia20.pl będący w całości własnością Usługodawcy.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna reprezentująca firmę bądź podmiot posiadający osobowość praną, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub Forum.
 • Osoba trzecia – osoby nie zatrudnione u Usługobiorcy na podstawie Umowy o pracę z wyłączeniem osoby prowadzącej daną działalność bądź wspólników.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail lub Forum.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu i Forum oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu oraz Forum.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu oraz Forum do celów wyszukiwania, przetwarzania i organizacji informacji związanych z zamówieniami publicznymi, przetargami firm prywatnych czy innymi informacjami gospodarczymi oraz komunikacji z pozostałymi Usługobiorcami poprzez udostępnione narzędzia.
 • Wszelkie ewentualne artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu oraz Forum są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Za informacje, porady i propozycje zamieszczane na Forum przez Usługobiorców, Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi, w najszerszy dopuszczalny przez prawo sposób.
 • Przez ROK przedstawiany jako okres świadczenia usługi Usługodawca rozumie 364 dni.
 • Przez MIESIĄĆ przedstawiany jako okres świadczenia usługi Usługodawca rozumie 30 dni.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu, Forum oraz zasady rejestracji

 • Udział każdego Usługobiorcy w Serwisie oraz Forum jest dobrowolny.
 • Aby korzystać z Serwisu oraz Forum, Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu oraz Forum bez konieczności rejestracji w ograniczony sposób.
 • Usługobiorcy muszą posiadać założone konto by korzystać z usług świadczonych w Serwisie zlokalizowanym w domenie zp20.pl (platforma przetargowa).
 • Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 • Istnieje jedno to samo konto dla Serwisów oraz Forum.
 • Posiadanie konta w Serwisie oraz Forum przez Użytkowników umożliwia korzystanie z usług przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych Usługobiorców, oraz nabywanie usług odpłatnych.
 • Rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na:
  • przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
  • otrzymywanie informacji reklamowych od podmiotów współpracujących za pośrednictwem Usługobiorcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
  • przejęcie przez Usługodawcę praw majątkowych do wprowadzonych treści oraz utworów elektronicznych za pośrednictwem Forum oraz Serwisu.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie i Forum.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5,
  • połączenie z internetem,
  • komputer klasy PC,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • zainstalowane i włączone pluginy Flash w wersji co najmniej 9
 • Zabrania się Usługobiorcą udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta Osobom trzecim.
 • Usługodawca nie ma prawa zarządać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Udostępnienie loginu oraz hasła osobom związanym z Firmą Usługobiorcy jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, jednakże jest dopuszczalne. Usługobiorca reprezentujący Firmę przekazuje te dane na własną odpowiedzialność, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek udostępnienia loginu i/lub hasła innym osobom.
 • Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w kryteriach wyszukiwania i powiadamiania, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 • Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.
 • O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie bądź uruchomienie.
 • O zmianach w odpłatnościach za dane usługi Serwisu Usługodawca będzie informował wszystkich Usługobiorców, którzy wykupili jakiekolwiek Usługi płatne w Serwisie poprzez Kontakt Drogą Elektroniczną.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • W przypadku zmian w zakresie świadczenia usług odpłatnych, zmiany te nie mogą zmniejszać dotychczasowej funkcjonalności Serwisu. Poszczególne funkcje opcji płatnych mogą być jednak zamieniane innymi i ile zakres udostępnianych informacji nie będzie mniejszy od poprzedniego.
 • Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim kooperujących, bądź nie wynikają z gwarantowanego okresu możliwości rezygnacji z Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Ochrona danych osobowych

Typy gromadzonych danych:
 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Aby zarejestrować się w serwisie należy podać jedynie adres e-mail
   
 • Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu Usług:
  Jeżeli Usługobiorca będzie dokonywał tranzakcji zakupu usług przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej tranzakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, anie nie gromadzi ich i nie przechowuje. Dodatkowo Usługobiorca musiał wprowadzić dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT, tj. NIP, Nazwa Firmy, Adres Firmy.
   
 • Dane zbieran automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej strony
  • Język przeglądarki
  • Adres IP
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
Jak wykorzystujemy dane:
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Usługobiorcą oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do towrzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.W przypadku kontroli GIODO – Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości.Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Usługobiorców.
 • Dopuszczamy kontakt z Usługobiorcami:– poprzez Kontakt Drogą Elektroniczną– poprzez kontakt Telefoniczny– za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • Udostępniamy dowolny wgląd do wprowadzonych przez Usługobiorców danych osobowych. Jest on możliwy w całości w ustawieniach profilu dostępnych z poziomu Forum oraz częściowy w profilu Serwisu. Usługobiorcy mają możliwość modyfikacji bądź usunięcia wybranych wprowadzonych przez siebie danych osobowych na dowolnym etapie korzystania z usług Usługodawcy.Usługobiorcy na każdym etapie mają możliwość samodzielnego usunięcia konta i poprzez przygotowaneg do tego narzędzie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych.

V. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem usług Serwisu w tym zatwierdzanie płatności oraz ich naliczanie należy wysłać na adres office@zp20.pl
 • Usługobiorca otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną z wyłączeniem Forum.
 • Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  • login
  • email
  • numer telefonu kontaktowego
  • opis przedmiotu reklamacji
  • oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 • Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną z wyłączeniem Forum informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 • Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Usługodawcę właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Usługobiorców w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 • Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi usunąć swoje konto z Serwisu, co może uczynić w panelu użytkownika Serwisu.

VII. Usunięcie konta

 • Każdy Usługobiorca ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu i Forum.
 • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu w panelu użytkownika w Serwisie.
 • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz zmianą / zaszyfrowaniem nazwy użytkownika.
 • Usługobiorca w związku z usunięciem konta nie zwraca żadnych środków pieniężnych za trwające zakupione Usługi w Serwisie.
 • Usunięcie konta nie skutkuje usunięciem postów napisanych na Forum czy informacji wprowadzanych przez niego w Serwisie.

VIII. Forma rozliczeń

 • Usługobiorca za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrznego operatora – PAYU S.A., bądź poprzez tradycyjny przelew na konto.
 • W przypadku wyboru opcji płatności na konto, fakturę VAT wystawiamy w dniu w którym zostanie zaksięgowana wpłata.
 • W przypadku przelewu na konto, wystawiamy Fakturę VAT najpóźniej w następny dzień roboczy, wysyłamy ją do klienta i uruchamiamy zakupione usługi po odnotowaniu wpłaty na koncie.
 • Każdy Usługobiorca ma możliwość rezygnacji i zwrotu wpłaconej kwoty za zakupioną usługę konta PREMIUM w terminie 14 dni do zaksięgowania wpłaty.

IX. Prawa autorskie

 • Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest firma ZP20 P. Markowski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 11/85.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich – w szczególności dokumentacja przetargowa czy znaki graficzne (logotypy).
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy w terminie 7 dni od jego zmiany.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu jak i regulaminy promocji, testów i konkursów znajdują się na Forum w kategorii Informacje.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego Publikacji z 7 dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców zarejestrowanych przed jego publikacją.
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 60

Wszystkie przetargi: 1 509 571
Wyniki i zmiany: 3 419 282
Wszystkie informacje: 4 928 853

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 60


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
21 949 500 zł
21 084 932 zł
16 317 661 zł
13 094 257 zł
9 577 805 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
113 104 639 zł
21 949 500 zł
21 084 932 zł
15 646 371 zł
9 470 000 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0