loading
img-bg

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługodawca – firma “ZP20 Piotr Markowski” z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36 / 112B, Warszawa
 • Serwis – zbiór serwisów internetowych znajdujących się i działający pod domenami zp20.pl oraz zamowienia20.pl, będące w całości własnością Usługodawcy.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzyskacją z darmowych lub odpłatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Usługobiorca – Użytkownicy reprezentujący firmę bądź podmiot posiadający osobowość prawną, którzy korzystają z odpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 • Osoba trzecia – osoby nie zatrudnione u Usługobiorcy na podstawie Umowy o pracę z wyłączeniem osoby prowadzącej daną działalność bądź wspólników.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników, Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu między innymi do celów wyszukiwania, przetwarzania i organizacji informacji związanych z zamówieniami publicznymi, przetargami firm prywatnych czy innymi informacjami gospodarczymi oraz komunikacji z pozostałymi Usługobiorcami poprzez udostępnione narzędzia.
 • Wszelkie ewentualne artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z Usług Serwisu oraz zasady rejestracji

 • Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Polityką Prywatności i muszą zaakceptować w całości jej postanowienia.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Zasadami Przetwarzania Danych.
 • Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych informacji dotyczących danych osobowych, pozostałych danych firm oraz danych zamwiających, publikowanych w ramach naszego serwisu w ogłoszeniach i wynikach przetargowych do celów innych niż pierwotny cel ich publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Cyfryzacji lub innego zbioru źródłowego. W szczególności dane te nie mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
 • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji w ograniczony sposób.
 • Użytkownicy muszą posiadać założone konto by korzystać z usług dodatkowych, odpłatnych świadczonych w Serwisie.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Rejestracja w Serwisie umożliwia zamówienie i korzystanie z odpłatnych Usług.
 • Posiadanie konta w Serwisie przez Użytkowników umożliwia korzystanie z usług przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych Usługobiorców, oraz nabywanie Usług odpłatnych.
 • Usługi odpłatne mogą być nabyte wyłącznie w drodze płatności z góry. Usługodawca nie udostępnia żadnych odpłatnych Usług, bez wcześniejszego ich opłacenia z wyjątkiem sytuacji w których przez określony czas Usługi te udostępni nieodpłatnie - okres próbny. Po zakończeniu okresu próbnego, świadczenie Usług odpłatnych zostaje zakończone, chyba że Użytkownik zdecyduje się wnieść opłatę za ich przedłużenie.
 • Każda czynność Użytkownika, która będzie powodowała obowiązek płatności wobec Usługodawcy, jest w Serwisie odpowiednio i w widoczny sposób oznaczona.
 • Rejestrujący się w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5,
  • połączenie z internetem,
  • komputer klasy PC,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript
 • Zabrania się Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta Osobom trzecim.
 • Usługodawca nie ma prawa zarządać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Udostępnienie loginu oraz hasła osobom związanym z Firmą Usługobiorcy jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, jednakże jest dopuszczalne. Usługobiorca reprezentujący Firmę przekazuje te dane na własną odpowiedzialność, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek udostępnienia loginu i/lub hasła innym osobom.
 • Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w kryteriach wyszukiwania i powiadamiania, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca nie korzysta z Usług odpłatnych po upłynięciu okresu próbnego.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 • Usługa dostępu do informacji pochodzących z sektora publicznego jest nieodpłatna. Dotyczy to danych przetworzonych w postaci raportów, danych zagregowanych, dokumnentów źródłowych itp. pochodzacych ze źródeł BZP, TED oraz Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Cyfryzacji.
 • Pozostałe usługi Serwisu lub dostęp do danych z sektora prywatnego świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy i mogą być ograniczane do Usługobiorców posiadających założone, aktywne konta w Serwisie lub wykupione poszczególne Usługi odpłatne.
 • O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie bądź uruchomienie.
 • O zmianach w odpłatnościach za dane usługi Serwisu Usługodawca będzie informował wszystkich Usługobiorców, którzy wykupili jakiekolwiek Usługi płatne w Serwisie poprzez Kontakt Drogą Elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • W przypadku zmian w zakresie świadczenia usług odpłatnych, zmiany te nie mogą zmniejszać dotychczasowej funkcjonalności Serwisu. Poszczególne funkcje opcji płatnych mogą być jednak zamieniane innymi o ile zakres udostępnianych informacji nie będzie mniejszy od poprzedniego.
 • Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim kooperujących, bądź nie wynikają z gwarantowanego okresu możliwości rezygnacji z Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Ochrona danych osobowych

W celu świadczenia naszych usług, gromadzimy dane Użytkowników oraz dane z rejestrów publicznych dotyczących zamówień publicznych, które mogą zawierać dane osobowe. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych ze źródeł publicznych dotyczące zamówień publicznych określone są na stronie "Zasady Przetwarzania Danych". Informacje na temat celów oraz zasad przetwarzania danych Użytkowników dostępne są na stronie "Zasady Przetwarzania Danych Użytkowników". Oba dokumenty stanowią integralną część Regulaminu, oraz oddzielnie stanowią wywiązanie się z obowiązku informacyjnego RODO.

Typy gromadzonych danych:
 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Aby zarejestrować się w serwisie należy podać jedynie adres e-mail
   
 • Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu Usług:
  Jeżeli Usługobiorca będzie dokonywał tranzakcji zakupu usług przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej tranzakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, anie nie gromadzi ich i nie przechowuje. Dodatkowo Usługobiorca musiał wprowadzić dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT, tj. NIP, Nazwa Firmy, Adres Firmy.
   
 • Dane zbieran automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej strony
  • Język przeglądarki
  • Adres IP
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 • Dane zbierane automatycznie z publicznych rejestrów

V. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem odpłatnych Usług Serwisu, w tym zatwierdzanie płatności oraz ich naliczanie należy wysłać na adres office@zp20.pl
 • Usługobiorca otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną.
 • Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  • login
  • email
  • numer telefonu kontaktowego
  • opis przedmiotu reklamacji
  • oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 • Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 • Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Usługodawcę właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Usługobiorców w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Użytkowników nieposiadających Konta lub będących w okresie próbnym.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie w dniu zakończenie okresu rozliczeniowego dla Użytkowników, którzy wykupili Usługę odpłatną.
 • Traktuje się iż każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 • Jeżeli Użytkownik usług odpłatnych nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, nie może przedłużyć subskrypcji Usług płatnych i powinien usunąć swoje konto z Serwisu, co może uczynić w panelu użytkownika Serwisu.

VII. Usunięcie konta

 • Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
 • Użytkownicy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu użytkownika w Serwisie.
 • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika. System szyfruje także dane identyfikacyjne w celu rozpoznania czy dany użytkownik już korzystał z okresu próbnego. Dane te są całkowicie anonimowe a weryfikacja następuje podczas procesu rejestracji porównując zaszyfrowane ciągi znaków.
 • Usługobiorca w związku z usunięciem konta nie zwraca żadnych środków pieniężnych za trwające zakupione Usługi w Serwisie.

VIII. Forma rozliczeń

 • Usługi odpłatne dostępne są wyłącznie dla firm
 • Usługobiorca za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrznego operatora – PAYU S.A..
 • Fakturę VAT wystawiamy w dniu złożenia zamówienia i dokonania płatności on-line.
 • Fakturę VAT wystawiamy wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.
 • Faktura dostępna będzie do pobrania w panelu Usługobiorcy po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Nie naliczamy żadnych opłat za korzystanie z usług Serwisu bez wyraźnej, świadomej akcji Użytkownika.

IX. Prawa autorskie

 • Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie Al. KEN 36 / 112 B.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich – w szczególności dokumentacja przetargowa czy znaki graficzne (logotypy).
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.
 • Ochronie nie podlegają także oryginalne ogłoszenia przetargowe pochodzące z bazy Biuletynu Zamówień Publicznych oraz bazy Tenders Electronic Daily, które stanowią informację sektora publicznego.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Uzytkowników.
 • Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy posiadający założone konto w terminie 7 dni od jego zmiany.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod Regulaminem aktualnym.

Data Publikacji: 15-03-2019
Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca od dnia 15-03-2019 do dnia 14-12-2019 Pobierz
Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 15-03-2019 Pobierz