Maków Mazowiecki: 14/M/2010 (LEKI)


Numer ogłoszenia: 130984 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
14/M/2010 (LEKI).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa leków określonych w 28 Pakietach - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia i do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 28.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. 2.848,00 Dwa tysiące czterdzieści osiem zł 2. 135,00 Sto trzydzieści pięć zł 3. 1.640,00 Tysiąc sześćset czterdzieści zł 4. 2.315,00 Dwa tysiące trzysta piętnaście zł 5. 94,00 Dziewięćdziesiąt cztery zł 6. 94,00 Dziewięćdziesiąt cztery zł 7. 1.605,00 Tysiąc sześćset pięć zł 8. 200,00 Dwieście zł 9. 80,00 Osiemdziesiąt zł 10. 209,00 Dwieście dziewięć zł 11. 395,00 Trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 12. 854,00 Osiemset pięćdziesiąt cztery zł 13. 935,00 Dziewięćset trzydzieści pięć zł 14. 598,00 Pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 15. 1.730,00 Tysiąc siedemset trzydzieści zł 16. 233,00 Dwieście trzydzieści trzy zł 17. 1.610,00 Tysiąc sześćset dziesięć zł 18. 734,00 Siedemset trzydzieści cztery zł 19. 437,00 Czterysta trzydzieści siedem zł 20. 35,00 Trzydzieści pięć zł 21. 463,00 Czterysta sześćdziesiąt trzy zł 22. 111,00 Sto jedenaście zł 23. 61,00 Sześćdziesiąt jeden zł 24. 805,00 Osiemset pięć zł 25. 666,00 Sześćset sześćdziesiąt sześć zł 26. 1.120,00 Tysiąc sto dwadzieścia zł 27. 47,00 Czterdzieści siedem zł 28. 19,00 Dziewiętnaście zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego rozdziału. 1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego rozdziału. 1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego rozdziału. 1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego rozdziału. 1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie z art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, bez względu na ilości danego asortymentu podane w Załączniku pod warunkiem nie przekroczenia globalnej wartości umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 334,część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul.Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 14/M/2010 (Leki )


Numer ogłoszenia: 270350 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130984 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
14/M/2010 (Leki ).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: leki - 28 pakietów zgodnych z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr 1 załączonym do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o, 54-613 {Dane ukryte}, ul. Krzemieniecka 120,, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 177890,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  182730,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  182730,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  187402,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8408,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10450,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  10450,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10450,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., 40-541 {Dane ukryte}, ul. Rzepakowa 2,, {Dane ukryte}, 40-541 katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102736,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  110438,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  110438,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  112035,33


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 144379,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  242895,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  242895,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  249642,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5873,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2980,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2980,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEK S.A. 95- 010 {Dane ukryte} ul. Podlipie 16, {Dane ukryte}, 95-010 {Dane ukryte}, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6265,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4482,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEK S.A. 95- 010 {Dane ukryte} ul. Podlipie 16, {Dane ukryte}, 95-010 {Dane ukryte}, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100518,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98897,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  98897,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  148969,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp.zo.o. 12-230 {Dane ukryte} ul. Konopnickiej 11a, {Dane ukryte}, 12-230 {Dane ukryte}, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5016,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5004,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  5004,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5213,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
NEUCA S.A 87-100 {Dane ukryte} ul. Szosa Bydgoska 58


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A 87-100 {Dane ukryte} ul. Szosa Bydgoska 58, {Dane ukryte}, 87-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12982,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5050,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5050,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7192,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A. 40-541 {Dane ukryte} ul. Rzepakowa 2, {Dane ukryte}, 40-541 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24055,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22277,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  22277,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23142,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 {Dane ukryte} ul. Słoneczna 96, {Dane ukryte}, 05-500 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52963,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22702,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  22702,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24158,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 {Dane ukryte} ul. Słoneczna 96, {Dane ukryte}, 05-500 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57985,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47215,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  47215,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47215,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37122,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29766,61


 • Oferta z najniższą ceną:
  29766,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38549,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK SERVICES Sp.zo.o. 60- 322 {Dane ukryte} ul. Grunwaldzka 189, {Dane ukryte}, 60-322 {Dane ukryte}, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 108287,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109137,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  109137,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109137,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 {Dane ukryte} ul. Słoneczna 96, {Dane ukryte}, 05-500 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21734,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16284,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16284,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21534,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANOFI AVENTIS Sp.zo.o 00-203 {Dane ukryte} ul. Bonifraterska 17, {Dane ukryte}, 00-203 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100878,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94827,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  94827,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94827,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURTOFARM 41-200 {Dane ukryte} ul. Jabłoniowa 27, {Dane ukryte}, 41-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45556,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35385,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A 87-100 {Dane ukryte} ul. Szosa Bydgoska 58, {Dane ukryte}, 87-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27121,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19343,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  19343,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35517,61


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SERVIER POLSKA SERVICES Sp.zo.o. 03- 236 {Dane ukryte} ul. Annopol 6B, {Dane ukryte}, 03-236 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3302,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2192,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2192,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15725,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A. 40-541 {Dane ukryte} ul. Rzepakowa 2, {Dane ukryte}, 40-541 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28763,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32722,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  32722,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32749,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 {Dane ukryte} ul. Słoneczna 96, {Dane ukryte}, 05-500 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6882,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8130,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8130,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8522,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRIDENT MED.S.C. 00-357 W-wa ul. Nowy Świat 60/13, {Dane ukryte}, 00-357 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3799,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50487,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42499,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  42499,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49318,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A. 41-800 {Dane ukryte} ul. Rymera 12, {Dane ukryte}, 41-800 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41299,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22440,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp.zo.o. 12-230 {Dane ukryte} ul. Konopnickiej 11a, {Dane ukryte}, 12-230 {Dane ukryte}, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69445,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61468,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  61468,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61753,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
14/M/2010 (Leki )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 {Dane ukryte} ul. Krzemieniecka 120, {Dane ukryte}, 54-613 {Dane ukryte}, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2954,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2902,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2902,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2943,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13098420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 28
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 334,część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o, 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120,
Wrocław
2010-08-30 182 730,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 10 450,00
14/M/2010 (Leki ) FARMACOL S.A., 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2,
katowice
2010-08-30 110 438,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 242 895,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 2 980,00
14/M/2010 (Leki ) LEK S.A. 95- 010 Stryków ul. Podlipie 16
Stryków
2010-08-30 3 500,00
14/M/2010 (Leki ) LEK S.A. 95- 010 Stryków ul. Podlipie 16
Stryków
2010-08-30 98 897,00
14/M/2010 (Leki ) BIALMED Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
Biała Piska
2010-08-30 5 004,00
NEUCA S.A 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58 NEUCA S.A 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
2010-08-30 5 050,00
14/M/2010 (Leki ) FARMACOL S.A. 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 2
Katowice
2010-08-30 22 277,00
14/M/2010 (Leki ) PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 96
Stara Iwiczna
2010-08-30 22 702,00
14/M/2010 (Leki ) PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 96
Stara Iwiczna
2010-08-30 47 215,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 29 766,00
14/M/2010 (Leki ) GSK SERVICES Sp.zo.o. 60- 322 Poznań ul. Grunwaldzka 189
Poznań
2010-08-30 109 137,00
14/M/2010 (Leki ) PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 96
Stara Iwiczna
2010-08-30 16 284,00
14/M/2010 (Leki ) SANOFI AVENTIS Sp.zo.o 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
Warszawa
2010-08-30 94 827,00
14/M/2010 (Leki ) HURTOFARM 41-200 Sosnowiec ul. Jabłoniowa 27
Sosnowiec
2010-08-30 33 900,00
14/M/2010 (Leki ) NEUCA S.A 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58
Toruń
2010-08-30 19 343,00
14/M/2010 (Leki ) SERVIER POLSKA SERVICES Sp.zo.o. 03- 236 Warszawa ul. Annopol 6B
Warszawa
2010-08-30 2 192,00
14/M/2010 (Leki ) FARMACOL S.A. 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 2
Katowice
2010-08-30 32 722,00
14/M/2010 (Leki ) PROFARM PS Sp.zo.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 96
Stara Iwiczna
2010-08-30 8 130,00
14/M/2010 (Leki ) TRIDENT MED.S.C. 00-357 W-wa ul. Nowy Świat 60/13
Warszawa
2010-08-30 3 500,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 42 499,00
14/M/2010 (Leki ) ASCLEPIOS S.A. 41-800 Zabrze ul. Rymera 12
Zabrze
2010-08-30 22 440,00
14/M/2010 (Leki ) BIALMED Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
Biała Piska
2010-08-30 61 468,00
14/M/2010 (Leki ) PGF URTYICA Sp.zo.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
2010-08-30 2 902,00