Lublin: Zamówienia uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3


Numer ogłoszenia: 150242 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5354606, faks 81 5354313 , strona internetowa www.lubelska.policja.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienia uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi następujących obiektów KWP w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Grenadierów 3: - Budynek magazynowy - Budynek strzelnicy i sali gimnastycznej - Budynek administracyjny - Stacja obsługi Zakres robót obejmuje: - oświetlenie zewnętrzne budynku - oświetlenie zewnętrzne, - pomiary instalacji strukturalnej PSTD, - wymiana rozdzielnic RS1, TC oraz regeneracja złącza kablowego, - instalacja oświetleniowa i gniazd serwisowych w wiacie dla centrali klimatyzacji i wentylacji, - doprowadzenie instalacji strukturalnej PSTD do pomieszczenia kierownika strzelnicy, - montaż PWP - przeciwpożarowych wyłączników prądu, - uzupełnienie instalacji odgromowej w celu ochrony kanału wentylacyjnego na dachu wiaty, - montaż wyłączników serwisowych urządzeń wentylacji zamontowanych na dachu wiaty, - wykonanie zasilenia dodatkowych urządzeń grzewczych - 2 komplety, - wykonanie wlazu do tablicy węzła co, - montaż PWP - przeciwpożarowego wyłącznika prądu 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik do Informacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-1, 45.40.00.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki - w oparciu o zapis art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) - t.j. udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy (po negocjacjach) - firmie POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający w dniu 01.09.2014 r. udzielił zamówienia podstawowego POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a ponadto uwzględniono jego wartość i obejmuje kontynuację robót budowlanych zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3. W grudniu 2014 r. udzielono zamówienie uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy, a jego wartość stanowiła 0,83% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić kolejne zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy - POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14 po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie to stanowi 4,77% wartości zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 9.042.917,71 zł netto, co stanowiło 2.140.386,21 euro (1 euro = 4,2249 zł wg rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2013 r.). Dotychczas udzielono zamówienia uzupełniającego na kwotę 526.000,00 zł brutto (z podatkiem VAT), 427.642,27 zł netto. Wyżej wymienione roboty stanowią zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pod nazwą Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3. W związku powyższym w bieżącym roku istnieje możliwość udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej 74.840,65 zł (netto), co stanowi równowartość 17.714,18 euro Zamówienia uzupełniające łącznie stanowią nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie zamówienie uzupełniające będzie powtórzeniem tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., ul. Hajnowska 14, 20-321 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


Lublin: Zamówienia uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3


Numer ogłoszenia: 193480 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 150242 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5354606, faks 81 5354313.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienia uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi następujących obiektów KWP w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Grenadierów 3: 1.Budynek magazynowy 2.Budynek strzelnicy i sali gimnastycznej 3.Budynek administracyjny 4.Stacja obsługi Zakres robót obejmuje: - oświetlenie zewnętrzne budynku - oświetlenie zewnętrzne, - pomiary instalacji strukturalnej PSTD, - wymiana rozdzielnic RS1, TC oraz regeneracja złącza kablowego, - instalacja oświetleniowa i gniazd serwisowych w wiacie dla centrali klimatyzacji i wentylacji, - doprowadzenie instalacji strukturalnej PSTD do pomieszczenia kierownika strzelnicy, - montaż PWP - przeciwpożarowych wyłączników prądu, - uzupełnienie instalacji odgromowej w celu ochrony kanału wentylacyjnego na dachu wiaty, - montaż wyłączników serwisowych urządzeń wentylacji zamontowanych na dachu wiaty, - wykonanie zasilenia dodatkowych urządzeń grzewczych - 2 komplety, - wykonanie wlz do tablicy węzła co, - montaż PWP - przeciwpożarowego wyłącznika prądu 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik do Informacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-1, 45.40.00.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poleksbud Trade Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92054,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89290,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89290,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89290,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki - w oparciu o zapis art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) - t.j. udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy (po negocjacjach) - firmie POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający w dniu 01.09.2014 r. udzielił zamówienia podstawowego POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a ponadto uwzględniono jego wartość i obejmuje kontynuację robót budowlanych zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3. W grudniu 2014 r. udzielono zamówienie uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy, a jego wartość stanowiła 0,83% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić kolejne zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy - POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., 20-321 Lublin, ul. Hajnowska 14 po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie to stanowi 4,77% wartości zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 9.042.917,71 zł netto, co stanowiło 2.140.386,21 euro (1 euro = 4,2249 zł wg rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2013 r.). Dotychczas udzielono zamówienia uzupełniającego na kwotę 526.000,00 zł brutto (z podatkiem VAT), 427.642,27 zł netto. Wyżej wymienione roboty stanowią zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pod nazwą Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3. W związku powyższym w bieżącym roku istnieje możliwość udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej 74.840,65 zł (netto), co stanowi równowartość 17.714,18 euro Zamówienia uzupełniające łącznie stanowią nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie zamówienie uzupełniające będzie powtórzeniem tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lu.policja.gov.pl
tel: 815 354 606
fax: 815 354 313
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15024220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lubelska.policja.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 Poleksbud Trade Sp. z o.o.
Lublin
2015-07-30 89 290,00