Olsztyn: usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec


Numer ogłoszenia: 158622 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa 3674 , ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5422815; 5423866; 5423856, faks 89 5422815.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.22wog.wp.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec, zgodnym z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy oraz utrzymania w ciągłej sprawności technicznej tych urządzeń (łącznie z uwolnieniem osób uwięzionych w urządzeniu dźwigowym w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiającego (w przypadku zaistnienia sytuacji). Wykonanie pomiarów i przeglądów zostanie dokonane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.10.2003r. w sprawie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz. 1890), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH oraz WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, wykaz urządzeń dźwigowych z czasookresami przeglądów konserwacyjnych i terminami pomiarów oraz badań dozorowych, wzór PROTOKOŁU z przeprowadzonych prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, wzór DZIENNIKA KONSERWACJI URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO stanowią załączniki do ogłoszenia o zamówieniu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.22wog.wp.mil.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, ul. Saperska 1.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  25.04.2013 godzina 12:00, miejsce: JW3674, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn.Ofertę przesłać na nr fax: 895423450 lub na e-mail: jw3674.zamowienia@wp.mil.pl w formie zeskanowanego dokumentu..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Olsztyn: usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec


  Numer ogłoszenia: 211516 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  nieobowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 158622 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Jednostka Wojskowa 3674, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5422815; 5423866; 5423856, faks 89 5422815.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Inny: obrona.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowiec, zgodnym z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy oraz utrzymania w ciągłej sprawności technicznej tych urządzeń (łącznie z uwolnieniem osób uwięzionych w urządzeniu dźwigowym w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiającego (w przypadku zaistnienia sytuacji). Wykonanie pomiarów i przeglądów zostanie dokonane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.10.2003r. w sprawie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz. 1890), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH oraz WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, wykaz urządzeń dźwigowych z czasookresami przeglądów konserwacyjnych i terminami pomiarów oraz badań dozorowych, wzór PROTOKOŁU z przeprowadzonych prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, wzór DZIENNIKA KONSERWACJI URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO stanowią załączniki do ogłoszenia o zamówieniu.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  16.05.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  3.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 16215,53 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   6998,70


  • Oferta z najniższą ceną:
   6998,70
   / Oferta z najwyższą ceną:
   15768,60


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
  woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  Dane kontaktowe: email: jw3674.zamowienia@wp.mil.pl
  tel: +48 895422815
  fax: +48 895423450
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-04-24
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 15862220130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-04-21
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 234 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.22wog.wp.mil.pl
  Informacja dostępna pod: Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, ul. Saperska 1
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz okresowych pomiarów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, suwnic i platformy dla niepełnosprawnych znajdujących się w miejscowości Olsztyn, Marcinkowo, Lidzbark Warmiński i Lipowi ZID-SERVICE Sp. z o.o.
  Warszawa
  2013-06-03 6 998,00